EU:s kli­mat­mål får in­te läm­na nå­gon i stic­ket

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Grun­den för vår ”Green new de­al ” är en so­ci­alt rätt­vis om­ställ­ning där ing­en läm­nas ef­ter

EU-kom­mis­sio­nen sat­sar nu på en rätt­vis kli­matom­ställ­ning – nå­got vi väl­kom­nar med öpp­na ar­mar. Men det finns pro­blem med för­sla­get som mås­te han­te­ras för en ef­fek­tiv an­vänd­ning av vå­ra skatte­me­del, skri­ver Alice Bah Kuhn­ke (MP).

I dag pre­sen­te­rar EU-kom­mis­sio­nen en ny fond för en rätt­vis kli­matom­ställ­ning. Den­na fond är en del av pla­nen för en ”green de­al” och hu­vud­num­ret för att hjäl­pa sär­skilt ut­sat­ta kol­be­ro­en­de re­gi­o­ner, främst i öst­ra Eu­ro­pa men även i Tyskland. Vi grö­na har som mål att an­vänd­ning­en av kol ska va­ra bor­ta från EU se­nast 2030. Det är ett högt satt mål som för­plik­ti­gar.

Vi grö­na väl­kom­nar EU-kom­mis­sio­nens för­slag. Vi ser dock två sto­ra pro­blem med för­sla­get som mås­te han­te­ras för en ef­fek­tiv an­vänd­ning av vå­ra skatte­me­del. För det förs­ta mås­te re­sur­ser i hu­vud­sak in­ve­ste­ras i män­ni­skor ge­nom kom­pe­tens­ut­veck­ling. För det and­ra mås­te eko­no­miskt stöd till kol­be­ro­en­de re­gi­o­ner be­ty­da en verk­lig ut­fas­ning av det fos­si­la och en över­gång till för­ny­bar ener­gi.

Om­ställ­ning­en av kol­be­ro­en­de re­gi­o­ner hand­lar om att ska­pa nya ar­bets­till­fäl­len och säk­ra en håll­bar ut­veck­ling för de män­ni­skor som kom­mer att för­lo­ra si­na jobb när det fos­si­la fa­sas ut.

Själv­klart mås­te po­li­ti­ken ska­pa stöd­jan­de struk­tu­rer och mo­röt­ter för fö­re­tag att stäl­la om, men i en mark­nads­e­ko­no­mi är det in­te EU:s upp­gift att stå för ko­l­in­du­strins no­ta när det fos­si­la blir en ohåll­bar af­färsmo­dell. Stat­li­ga sub­ven­tio­ner, av oli­ka slag, ska in­te ut­gö­ra den sto­ra kär­nan i fö­re­ta­gens för­må­ga att ska­pa vinst. Po­li­ti­ken har där­e­mot ett stort an­svar för de män­ni­skor som ar­be­tar i kol­be­ro­en­de sek­to­rer. Där­för mås­te fon­den fo­ku­se­ra på män­ni­skor och in­te på fö­re­tag.

Vill se re­el­la sats­ning­ar

Kom­mis­sio­nen häv­dar att de sat­sar 100 mil­jar­der eu­ro på en rätt­vis om­ställ­ning. För­sla­get in­ne­bär 7,5 mil­jar­der eu­ro till själ­va fon­den. Re­s­te­ran­de me­del ska trol­las fram ge­nom för­vän­ta­de in­ve­ste­ring­ar och mot­fi­nan­sie­ring från pri­vat sek­tor. Ut­ö­ver det­ta an­vän­der sig kom­mis­sio­nen av kre­a­tiv bok­fö­ring där be­fint­li­ga re­sur­ser flyt­tas och ges en ny ko­stym.

Fi­nan­si­ellt väl­må­en­de län­der som till ex­em­pel Tyskland och Sve­ri­ge ska kla­ra av att fi­nan­si­e­ra sin egen om­ställ­ning. Re­gi­o­ner i län­der som Po­len och Tjec­ki­en be­hö­ver ett rik­tat stöd för att kun­na le­ve­re­ra och ac­cep­te­ra am­bi­tiö­sa kli­mat­mål.

In­för EU-va­let 2019 pre­sen­te­ra­de vi, EU:s mil­jö­par­tis­ter, en ”Green new de­al”. Grun­den för vår ”de­al” är en so­ci­alt rätt­vis om­ställ­ning där ing­en läm­nas ef­ter. Det är po­si­tivt att fler po­li­ti­ker, in­klu­si­ve EU-kom­mis­sio­nen, ser be­ho­vet av en rätt­vis om­ställ­ning. Men go­da am­bi­tio­ner mat­chas in­te av de verk­tyg som pre­sen­te­ras. Det är dags att gå från ord till hand­ling. EU kan bätt­re. Alice Bah Kuhn­ke (MP) Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.