Låt kun­skaps­ni­vån av­gö­ra klas­sen

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Här kom­mer ett kon­struk­tivt för­slag på att lö­sa den oro vis­sa har över att ny­an­län­da ele­ver på­ver­kar be­tygs­sta­tisti­ken ne­ga­tivt.

Med nu­va­ran­de gäl­lan­de sy­stem pla­ce­ras ny­an­län­da, ut­ri­kes­föd­da ele­ver i en van­lig klass som mot­sva­rar de­ras ål­der och in­te de­ras grund­kun­ska­per.

Det mås­te va­ra en själv­klar­het att ni­vån på un­der­vis­ning­en ska an­pas­sas ef­ter ele­vens för­kun­ska­per och in­te ef­ter hur gam­mal hen är. Om de ny­an­län­da får en chans att bör­ja från grun­den kan de avan­ce­ra allt­ef­tersom de når kun­skaps­må­len. Re­sul­ta­ten blir då mer rätt­vi­sa och de kan kon­kur­re­ra på li­ka vill­kor med öv­ri­ga klass­kam­ra­ter.

Årets no­bel­pris­ta­ga­re i eko­no­mi har stu­de­rat sko­lor i In­di­en, där ele­ver ef­ter ge­nom­gång­na tes­ter pla­ce­rats i grup­per ef­ter sin kun­skaps­ni­vå. Den­na ”snil­le­blixt” har re­sul­te­rat i att skol­re­sul­ta­ten för­bätt­rats vä­sent­ligt. Char­lot­te Gär­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.