Ener­gi­af­fär stop­pad ef­ter folk­om­röst­ning

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Po­li­tik: Ja-si­dan – ma­jo­ri­te­ten av Helsing­borgs sty­ran­de par­ti­er M, L och KD samt SD – bac­kar nu ef­ter att en för­kros­san­de ma­jo­ri­tet rös­tat för att be­hål­la kom­mu­nens el­bo­lag i of­fent­lig ägo. Nu stop­pas för­sälj­ning­en av det kom­mu­na­la bo­la­get Öresunds­kraft.

Ener­gi­bo­la­get äger el­nä­tet och fjärr­vär­me­nä­tet i Helsing­borg och har mo­no­pol. Hit­tills har en del av vins­ten år­li­gen gått till sta­dens kul­tur­liv. Pen­sions­jät­ten AMF vill kö­pa bo­la­get. 96,4 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de helsing­bor­gar­na rös­ta­de dock nej. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.