Om­fat­tan­de ska­dor ef­ter ex­plo­sion på Ös­ter­malm

Göteborgs-Posten - - Nyheter - An­na Hans­son TT

Ett fler­fa­miljs­hus på Ös­ter­malm i Stock­holm fick om­fat­tan­de ska­dor vid en kraf­tig ex­plo­sion un­der nat­ten till i går. Smäl­len hör­des fle­ra kilo­me­ter bort.

– He­la hu­set ska­ka­de, sä­ger Mart­ha Hod­ge, en av de eva­ku­e­ra­de.

– Det var en av de kraf­ti­gas­te ex­plo­sio­ner­na vi har haft i den här re­gi­o­nen, sä­ger Erik Widstrand, po­lis­om­rå­des­chef Ci­ty, på en press­träff.

En­ligt ho­nom finns ing­en kopp­ling till ter­ror­brott, ut­an ru­bri­ce­ring­en är all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

I ut­red­ning­en sam­ver­kar po­li­sen med dels den sär­skil­da in­sat­sen Ope­ra­tion rim­frost, dels med Sä­ker­hetspo­li­sen, som en ren ru­tin vid den här ty­pen av grova brott.

Att ut­red­ning­en bli­vit ka­te­go­ri­se­rad som sär­skild hän­del­se in­ne­bär att he­la po­lis­re­gi­o­nens re­sur­ser ställs till för­fo­gan­de.

Ut­red­ning­en i Stock­holm kom­mer ock­så att sam­ar­be­ta med po­li­sen i Uppsa­la ef­ter en kraf­ti­ga ex­plo­sion där vid 03-ti­den på mån­dags­mor­go­nen.

Ex­plo­sio­nen på Ös­ter­malm or­sa­ka­de sto­ra ska­dor på fas­tig­he­ten och for­don.

– Det fanns en stor risk att män­ni­skor ock­så skul­le ha kom­mit till ska­da, till ex­em­pel en hundä­ga­re som rå­kat gå för­bi el­ler en bil som pas­se­rat, sä­ger Erik Widstrand.

Vad det var som ex­plo­de­ra­de var i går ef­ter­mid­dag än­nu oklart, men Erik Widstrand är över­ty­gad om att bomb­tek­ni­ker­na kom­mer att kun­na få fram det i si­na ana­ly­ser.

Po­li­sen kän­de i går in­te hel­ler till till om det finns en hot­bild mot nå­gon bo­en­de i hu­set.

Ex­plo­sio­nen på Ös­ter­malm in­träf­fa­de vid 01-ti­den på mån­da­gen. Kring ex­plo­sions­plat­sen låg på för­mid­da­gen fullt med glas­split­ter och bil­de­lar.

– Vi be­dö­mer att det är i el­ler vid bo­stads­hu­set som ex­plo­sio­nen har skett, men var ex­akt är oklart än­nu. Det finns ska­dor på for­don par­ke­ra­de i när­he­ten men det är tro­li­gen in­te i dem som ex­plo­sio­nen har skett, sä­ger Mats Eriks­son, pressta­les­per­son vid po­li­sen i Stock­holm.

Mart­ha Hod­ge vak­na­de av ex­plo­sio­nen och trod­de di­rekt att det var en bomb.

– Jag gick upp och tit­ta­de ut ge­nom fönst­ret till går­den. Folk bör­ja­de springa ut, sä­ger hon.

– He­la hu­set ska­ka­de. Säng­en ska­ka­de.

Även hen­nes sju­å­ri­ge son vak­na­de och und­ra­de vad som ha­de hänt.

– Vi tänk­te ald­rig att det skul­le bör­ja smäl­la här. Man blir jät­te­o­ro­lig, sä­ger hon.

Fas­tig­he­ten fick svå­ra ska­dor, främst i trapp­upp­gång­en och på förs­ta vå­ning­en i hu­set. Fle­ra föns­terru­tor har blåsts ut – även på fas­tig­he­ter i när­he­ten – och en bil som stod ut­an­för por­ten är total­för­störd.

En bo­en­de i hu­set in­till be­skri­ver hur hon vak­na­de vid kloc­kan ett på nat­ten av en ”enorm smäll” som fick ru­tor­na att skall­ra.

Hon tänk­te att det mås­te ha rört sig om en kraf­tig åsk­knall – el­ler en ex­plo­sion. Ef­ter ett par mi­nu­ter gick hon ut på bal­kong­en som är högt be­lä­gen och kun­de se för­öd­el­sen på ga­tan.

– Då var brand­bi­lar­na re­dan på väg, och se­dan kom mas­sor av po­li­ser och am­bu­lan­ser. Vi såg en stor plåt, som kan va­ra en dörr el­ler ett bil­tak, lig­ga på ga­tan. I gat­lyk­tans sken såg vi glas­splitt­ret glitt­ra, och det låg mas­sor av skrot vid si­dan av bi­lar­na så vi tänk­te att det mås­te ha va­rit en bil­bomb som ex­plo­de­rat, be­rät­tar hon.

– Det var en oer­hört kraf­tig smäll som hör­des över he­la Stock­holm, sä­ger An­ders Wiklund, TT:s fo­to­graf på plats.

Bild: Ja­ne­rik Hen­riks­son

Po­lis­pa­trul­ler med hun­dar vid ex­plo­sions­plat­sen på Ös­ter­malm.

Bild: Ja­ne­rik Hen­riks­son

Mart­ha Hod­ge bor ett par por­tar bort från ex­plo­sions­plat­sen. ”He­la hu­set ska­ka­de”, sä­ger hon..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.