Fram­för­de krav till Irans am­bas­sa­dör

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Utri­kes­de­par­te­men­tet har fram­fört krav i ett mö­te med Irans Sve­ri­geam­bas­sa­dör med an­led­ning av flyg­kra­schen i Iran där 17 per­so­ner med hem­vist i Sve­ri­ge om­kom.

Syf­tet med mö­tet mel­lan den nye ka­bi­netts­sek­re­te­ra­ren Ro­bert Ryd­berg och den irans­ke am­bas­sa­dö­ren var att ”tyd­lig­gö­ra vil­ka för­vänt­ning­ar vi har på Iran i det fort­sat­ta ar­be­tet kring ned­skjut­ning­en av det ukrains­ka flyg­pla­net”, skri­ver utri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de i ett mejl.

Bland an­nat ska Ryd­berg ha fram­fört krav som Lin­de och stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven ti­di­ga­re gått ut med när det gäl­ler skynd­sam­het och trans­pa­rens i sam­ar­be­tet, samt att Iran mås­te ta an­svar gente­mot de an­hö­ri­ga till de 176 män­ni­skor som dog i kra­schen.

I går res­te ett förs­ta team till den svens­ka am­bas­sa­den i Te­he­ran för att stär­ka det kon­su­lä­ra ar­be­tet.

”Vårt pri­mä­ra fo­kus nu är att bi­stå de ef­ter­le­van­de med bäs­ta möj­li­ga stöd”, skri­ver Ann Lin­de.

Bild: Ebra­him No­roo­zi

Rädd­nings­ar­be­ta­re vid plat­sen där det ukrains­ka pla­net kra­scha­de i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.