Pen­sions­spa­ra­re be­ta­lar dub­bel skatt

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Björn Dick­son TT

För fy­ra år se­dan för­svann skat­te­av­dra­get på pri­vat pen­sions­spa­ran­de. Trots det finns det fort­fa­ran­de spa­ra­re som be­ta­lar in peng­ar till spar­for­men – och be­ta­lar dub­bel skatt helt i onö­dan.

– Det är all­tid någ­ra som mis­sar in­for­ma­tio­nen. En del som be­ta­lar in 200 kro­nor per må­nad via au­to­gi­ro kan gå un­der ra­darn och lig­ga kvar med det­ta spa­ran­de, sä­ger Jo­han Schau­man, de­kla­ra­tions­ex­pert på Skat­te­ver­ket.

Ti­di­ga­re var pri­vat pen­sions­spa­ran­de av­drags­gillt. Men se­dan 2016 är den rät­ten bort­ta­gen. Det be­ty­der att den som spa­rar på det här sät­tet mås­te skat­ta bå­de när peng­ar­na har tjä­nats in och när peng­ar­na tas ut från pen­sions­spa­ran­det. För­kla­ring­en kan va­ra okun­skap.

– Det är kun­den som har an­sva­ret och det ställs gans­ka höga krav på kun­ska­per när det gäl­ler pen­sions­spa­ran­de, sä­ger Hå­kan Svärd­man, sam­hälls­po­li­tisk chef på Fo­re­na, ett fack­för­bund som är spe­ci­a­li­se­rat på för­säk­rings­bo­lag och ban­ker.

Ban­ker och för­säk­rings­bo­lag har lagt sto­ra re­sur­ser på att in­for­me­ra si­na kun­der om den bort­tag­na av­drags­rät­ten. Men fle­ra ex­per­ter och be­dö­ma­re som TT har ta­lat med sä­ger att det fort­fa­ran­de finns pri­vat­per­so­ner som be­ta­lar in peng­ar till sitt pri­va­ta pen­sions­spa­ran­de. Trots att de tving­as skat­ta två gång­er.

Sa­ken kom­pli­ce­ras av att det fort­fa­ran­de finns de som har av­drags­rätt, det gäl­ler egen­fö­re­ta­ga­re och an­ställ­da som helt sak­nar tjäns­te­pen­sion ge­nom ar­bets­gi­va­ren.

– Men det finns män­ni­skor som är an­ställ­da med tjäns­te­pen­sion på del­tid och som dess­utom ar­be­tar i en egen fir­ma på del­tid. En del av dem tror att de har av­drags­rätt ef­tersom de är egen­fö­re­ta­ga­re. Men det är fel, man ska helt sak­na tjäns­te­pen­sion för att ha rätt till av­drag, sä­ger Hå­kan Svärd­man.

Ef­tersom det finns pen­sions­spa­ra­re som fort­fa­ran­de har rätt till skat­te­av­drag väl­jer en del ban­ker och för­säk­rings­bo­lag att be­hål­la den här spar­for­men i stäl­let för att helt sät­ta stopp för den. Och där­för finns ris­ken att man fort­sät­ter att spa­ra på det här sät­tet, trots att det är myc­ket oför­del­ak­tigt.

Men var­ken Skat­te­ver­ket, Pen­sions­myn­dig­he­ten el­ler nå­gon an­nan som TT har ta­lat med vet hur många spa­ra­re som fort­sät­ter att spa­ra på det här sät­tet.

I det pri­va­ta pen­sions­spa­ran­det är peng­ar­na in­låsta tills man fyl­ler 55 år, nå­got som loc­kar någ­ra spa­ra­re.

– En del spa­ra­re har sagt till oss att de in­te li­tar på sig själ­va. De fort­sät­ter med den här spar­for­men, trots att den är oför­del­ak­tig, där­för att de vill ve­ta sä­kert att de in­te kan ta ut peng­ar­na fö­re 55-års­da­gen, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques, spa­re­ko­nom på Swed­bank.

Ar­kiv­bild: Fred­rik Sand­berg

Trots in­for­ma­tions­kam­pan­jer finns det fort­fa­ran­de en del som spa­rar till pen­sio­nen och be­ta­lar skatt bå­de när de tjä­nar in peng­ar­na och när de lyf­ter pen­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.