”Jo­ker” kan kam­ma hem flest Oscars

Todd Phillips film ”Jo­ker” har all­ra flest no­mi­ne­ring­ar in­för årets Oscars­ga­la. Fil­men är no­mi­ne­rad i el­va ka­te­go­ri­er, bland an­nat för bäs­ta film och bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll.

Göteborgs-Posten - - Kultur - Ann Ed­li­den

Fle­ra fil­mer har fått tio no­mi­ne­ring­ar, det hand­lar om Qu­en­tin Ta­ran­ti­nos ”On­ce upon a ti­me in Hol­ly­wood”, Mar­tin Scor­se­ses ”The Irish­man” och Sam Men­des ”1917”.

Skå­de­spe­la­ren Scar­lett Jo­hans­son no­mi­ne­ras två gång­er, bå­de för sin hu­vud­roll i ”Mar­ri­a­ge sto­ry” och för sin bi­roll i ”Jo­jo Rab­bit”. I hu­vud­roll­ska­te­go­rin täv­lar hon mot bland and­ra Sa­o­ir­se Ro­nan, Cynt­hia Eri­vo och Re­nee Zellweg­ger. De man­li­ga hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na som slåss om en sta­ty­ett är bland and­ra An­to­nio Ban­de­ras, Jo­aquin Pho­e­nix och Le­o­nar­do Di­Caprio.

Net­flix kam­mar hem no­mi­ne­ring­ar i fle­ra tunga ka­te­go­ri­er, för fil­mer­na ”Mar­ri­a­ge sto­ry”, ”The two po­pes” och ”The Irish­man”. Den ani­me­ra­de Net­flix­fil­men ”Klaus” är ock­så no­mi­ne­rad i ka­te­go­rin för bäs­ta ani­me­ra­de lång­film.

Att ing­en kvin­na no­mi­ne­rats i ka­te­go­rin bäs­ta re­gi kom­mer för­mod­li­gen att väc­ka en hel del kri­tik i bran­schen, då fle­ra forsk­nings­stu­di­er ny­li­gen vi­sat att re­kord­många fil­mer gjor­des av kvin­nor 2019. Men det tycks in­te av­speg­la sig bland no­mi­ne­ring­ar­na. En­dast en gång har en kvin­na pri­sats i re­gi­ka­te­go­rin, det var Kat­hryn Bi­ge­low som till­de­la­des en Oscar för ”The hurt loc­ker” 2010.

Bran­schens störs­ta ga­la har även fått kri­tik för att va­ra ”för vit”. Bland de skå­de­spe­la­re som no­mi­ne­rats i år finns ba­ra en svart kvin­na, Cynt­hia Eri­vo, som no­mi­ne­ras för sin roll i ”Har­ri­et”, om ”den un­der­jor­dis­ka järn­vä­gens” mest kän­da fri­hets­käm­pe, Har­ri­et Tub­man.

Den svens­ka låt­skri­va­ren Ilya Sal­man­za­deh no­mi­ne­ras in­te för sin låt till Dis­neys ani­me­ra­de ”Le­jon­kung­en” och där­med finns det inga svens­ka vinst­chan­ser på Oscars­ga­lan. Han no­mi­ne­ra­des till en Gol­den Glo­be men fick läm­na ga­lan ut­an en sta­ty­ett ti­di­ga­re i år. Det svens­ka Oscars­bi­dra­get ”And then we dan­ced” ham­na­de in­te i det slut­gil­ti­ga ur­va­let in­för ga­lan.

När det kom­mer till bi­rol­ler no­mi­ne­ras Al Pa­ci­no och Joe Pe­sci för si­na in­sat­ser i Mar­tin Scor­se­ses ”The Irish­man”. Brad Pitt är no­mi­ne­rad för sin bi­roll i ”On­ce upon a ti­me in Hol­ly­wood”. Lau­ra Dern no­mi­ne­ras för sin in­sats i ”Mar­ri­a­ge sto­ry” mot bland and­ra Mar­got Rob­bie i ”Bomb­s­hell” och Flo­rence Pugh för ”Unga kvin­nor”.

Oscars­ga­lan kom­mer i år att äga rum den 9 feb­ru­a­ri och vi­sas i TV4 och TV4 Play. In­te hel­ler i år har ga­lan nå­gon värd.

Bild: Ni­ko Ta­ver­ni­se, Michael Sohn, Wil­son We bb

Jo­aquin Pho­neix är no­mi­ne­rad för sin roll i Todd Phillips ”Jo­ker”, Scar­lett Jo­hans­son är dub­belt no­mi­ne­rad, bland an­nat för ”Mar­ri­a­ge sto­ry” och Brad Pitt har en Oscar­schans för rol­len i ”On­ce upon a ti­me in Hol­ly­wood”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.