Po­e­si­mäs­san flyt­tar till Gö­te­borg

Göteborgs-Posten - - Kultur - Jo­han­na Hag­ström jo­han­[email protected]

Po­e­si: Det blir en max­ad lit­te­ra­tur­helg i Gö­te­borg 20-22 mars. Po­e­si­mäs­san fi­rar sju år med att flyt­ta från Stock­holm till Gö­te­borg. Sam­ma helg på­går Gö­te­borgs ro­man­fes­ti­val.

Lan­dets al­la för­lag som ger ut po­e­si är in­bjud­na till Po­e­si­mäs­san på Stads­bib­li­o­te­ket i Gö­te­borg 20-22 mars. Bland de po­e­ter som kom­mer va­ra på plats för sam­tal och upp­läs­ning­ar finns Char­lot­te Qvandt, Sa­mi Ai­di, Eve­li­na Va­ras, Hå­kan San­dell och Jack Hildén.

– Vi är otro­ligt gla­da att Po­e­si­mäs­san har mi­gre­rat till Gö­te­borg, sam­ar­be­tet med Stock­holms Stads­bib­li­o­tek är ro­ligt och Po­e­si­mäs­san be­ty­der myc­ket för vå­ra be­sö­ka­re och för po­e­sin, sä­ger Mi­ri­am Lannge Li­din, bib­li­o­te­ka­rie på Stads­bib­li­o­te­ket Gö­te­borg, i ett press­med­de­lan­de.

Sam­ma helg, 21-22 mars, ar­ran­ge­ras Gö­te­borgs ro­man­fes­ti­val för tred­je gång­en. Fes­ti­va­len hålls på Gö­te­borgs lit­te­ra­tur­hus och på Mu­si­kens hus. Te­mat för årets ro­man­fes­ti­val är fa­mil­jen och bland för­fat­tar­na som be­sö­ker mäs­san finns Cil­la Nau­mann, Ni­na Wä­hä och Au­gus­tin Er­ba.

Som ett av­stamp till hel­gen kom­mer ar­ran­gö­rer­na för mäs­san och fes­ti­va­len att hål­la i ett ge­men­samt sam­tal tors­dag 19 mars, kring lit­te­ra­tursta­den Gö­te­borg, sta­dens an­sö­kan om att bli den förs­ta svens­ka Une­sco ci­ty of li­te­ra­tu­re och vad det kan kom­ma att in­ne­bä­ra.

Bild: Wa­hab Ak­man

Char­lot­te Qvandt kom­mer till Po­e­si­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.