Tri­on sak­nas för Frölun­da i av­gö­ran­det mot Lu­leå

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind fred­[email protected] Jo­han Ry­lan­der jo­han.ry­lan­[email protected]

Det är fort­satt sjuk­stu­ga som gäl­ler hos Frölun­da. Mot Lu­leå i den av­gö­ran­de se­mi­fi­na­len i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue kan en trio sak­nas ute på isen.

Ing­en Si­mon Hjal­mars­son, ing­en Patrik Carls­son och in­te hel­ler nå­gon Jacob Pe­ter­son. Då blev det än­nu en för­lust för Frölun­da mot Öre­bro. Nå­got som även öpp­na­de för att Lud­wig Pers­son blev Frölun­das yngs­te spe­la­re nå­gon­sin.

Med si­na 5 939 da­gar slog han två­an på lis­tan, Kristi­an Vesa­lai­nen som ha­de hun­nit bli 5 988 da­gar in­nan han fick de­bu­te­ra.

– Det var väl kul att bli Frölun­das yngs­te spe­la­re, men det är ing­et jag tän­ker på! Det kän­des bra, jag fick myc­ket hjälp av kil­lar­na så det blev enkla­re, sa Pers­son ef­ter sin de­but.

In­för re­tur­mö­tet med Lu­leå i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue-se­mi­fi­na­len lär dock in­te Lud­wig Pers­son få chan­sen igen. Un­der mån­da­gens trä­ning var El­mer Sö­der­blom och Karl Hen­riks­son med från J20-la­get och kan få chan­sen mot Lu­leå. Det­ta när Si­mon Hjal­mars­son, Jacob Pe­ter­son och Rhett Rak­hs­ha­ni sak­na­des för Frölun­da.

– ”Hjal­le” är sjuk. Han är 50/50. Han är fe­ber­fri och bätt­re, sä­ger Ro­ger Rönn­berg.

– Pe­ter­son un­der­söks i ef­ter­mid­dag och där får vi se.

– Rhett är 50/50 till mat­chen. Han fick en smäll mot Öre­bro, jag vet in­te i vil­ken si­tu­a­tion det var ... vi får se!

Du räk­nar in­te bort nå­gon?

– Nej.

En för­lust mot Lu­leå, el­ler oav­gjort för den de­len och det blir ing­en ny fi­nal­plats i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue.

Det blir dess­utom la­gets fem­te ra­ka ut­an se­ger om det skul­le bli en för­lust mot Lu­leå.

Med and­ra ord, mö­tet med Lu­leå är vik­tigt.

På många sätt för Frölun­da.

– Vi ska fram­förallt kla­ra av att hål­la tå­la­mo­det i 60 mi­nu­ter. Star­ta skar­pa­re, skarpt. Nu tar vi utvis­ning­ar och gör många fel­pass och har tan­kese­kun­den som in­te rik­tigt finns. Jag var väl­digt tvek­sam in­för en CHL-se­mi ifjol men då över­ras­ka­de kil­lar­na mig. Kan vi gö­ra det då så kan vi gö­ra det nu, sä­ger Ro­ger Rönn­berg.

Bild: Jo­han Bern­ström

Mås­te­match vän­tar för Frölun­da. Det är vin­na el­ler för­svin­na som gäl­ler i re­tur­mö­tet med Lu­leå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.