Så ska Häc­ken lö­sa jak­ten på Pau­lin­hos mål

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Pau­lin­ho, 33, har ta­git med sig al­la si­na mål och flu­git till Is­ra­el. Häc­ken har ta­git in unga Leo Bengts­son, 21, och Patrik Wå­le­mark, 18, för att fyl­la hans skor. Räc­ker det? El­ler kän­ner klub­ben att de be­hö­ver öpp­na den sto­ra plån­bo­ken in­nan fönst­ret stänger?

När 2010-ta­let sam­man­fat­ta­des ham­na­de Pau­lin­ho i topp över an­ta­let gjor­da mål i all­svens­kan. 72 styc­ken på 141 mat­cher.

Det sä­ger nå­got om hur stor hans be­ty­del­se har va­rit för Häc­ken ge­nom åren. Och om ut­ma­ning­en som nu finns i att er­sät­ta ho­nom.

För den 33-åri­ge bra­si­li­a­na­ren häng­er ju i Is­ra­el nu­me­ra. Flyt­ten blev klar re­dan i mit­ten av ok­to­ber, men ham­na­de ofrån­kom­ligt i fo­kus när Häc­ken spar­ka­de igång för­sä­song­en 2020 ti­di­ga­re i vec­kan.

Luc­kan han har läm­nat ef­ter sig är stor. För att in­te sä­ga enorm.

– Jag ser det som att de två se­nas­te sä­song­er­na har 4-3-3-lag och den spe­la­re som spe­lat till väns­ter där bli­vit po­äng­kung. Du har Pau­lin­ho hos oss och Tan­ko­vic (Mu­a­mer) i Ham­mar­by. Det är klart att det lig­ger en hel del mål­chan­ser för den spe­la­re som spe­lar där i BK Häc­ken, sä­ger trä­na­ren Andre­as Alm som har fått in Leo Bengts­son, 21, och Patrik Wå­le­mark, 18, som Pau­lin­ho-er­sät­ta­re.

Det är i al­la fall de som har lagts bland trup­pens ytt­rar (Bengts­son trivs bäst till väns­ter, Wå­le­mark till hö­ger).

Att du­on sit­ter in­ne på po­ten­ti­al rå­der det få tvi­vel om. Men frå­gan är om de är re­do att ax­la ett Pau­lin­ho-an­svar re­dan nu. Räc­ker ta­lang­en för att er­sät­ta klas­sen?

– Vi tror att po­ten­ti­a­len finns. Se­dan är det svårt att ve­ta om det slår rätt ut di­rekt – och svårt att krä­va fram­förallt. Att nå­gon ska ta Pau­lin­hos plats. Men jag tror att fler kan ta det an­sva­ret, sä­ger Mar­tin Erics­son, as­si­ste­ran­de sport­chef. Du me­nar att Pau­lin­hos mål kan spri­das ut på fler spe­la­re?

– Ja, det tyc­ker jag att vi har po­ten­ti­al att gö­ra. Jag tror till ex­em­pel att ”Dal­la” (Da­le­ho Iran­dust) och Ya­sin (Ah­med) krä­ver det av sig själ­va, att det ska kom­ma fler po­äng.

Andre­as Alm är in­ne på sam­ma spår:

– Kan vi för­de­la ”Pal­les” po­äng så tror jag att vi som lag fak­tiskt kan bli än­nu bätt­re. Det är job­bi­ga­re för mot­stån­dar­na om ho­ten kom­mer från fler håll.

Se­dan finns det ju of­fen­siv yt­ter­kraft (om vi en­bart fo­ku­se­rar på det här och nu) även i Ali Yous­sef och Vik­tor Lund­berg.

Dess­utom har Häc­ken in­te stängt dör­ren för att ploc­ka in nå­got yt­ter­li­ga­re ny­för­värv in­nan över­gångs­fönst­ret stänger. Och då kanske nå­got mer eta­ble­rat.

– Hit­tar vi rätt spe­la­re så tror jag att det kan fin­nas en öpp­ning. Det finns hår­da krav på vad vi ska lyc­kas med, då mås­te man sat­sa där­ef­ter, sä­ger Mar­tin Erics­son.

Och fort­sät­ter:

– Men det ska va­ra spe­la­re som känns rätt för oss. Och BK Häc­ken är all­tid klo­ka och smar­ta så jag har svårt att se att vi ska slänga ut 20 mil­jo­ner på en en­skild spe­la­re.

De skul­le dock kun­na gö­ra det. I den se­nas­te års­re­do­vis­ning­en lan­da­de det eg­na ka­pi­ta­let på 71 mil­jo­ner kro­nor.

Peng­ar finns.

– Ab­so­lut finns det ut­rym­me att sat­sa, men vi har he­la ti­den sagt att det ska va­ra rätt. Och den be­döm­ning­en får vår sports­li­ga stab med Son­ny (Karls­son, sport­chef) i spet­sen gö­ra. Men att det finns eko­no­mi för att kli­va på – de­fi­ni­tivt, sä­ger klubb­chef Mar­cus Jo­din.

Har ni satt en spelar­bud­get så att ni vet ex­akt vad ni har att rö­ra er med?

– Vi sit­ter na­tur­ligt­vis med en tyd­lig spelar­bud­get och vi gör det dess­utom på lång sikt där vi väger in fle­ra aspek­ter i det. Men klub­ben har ut­ta­lat ett mål och det är ing­en hem­lig­het för nå­gon. Vi har sagt SM-guld se­nast 2021.

– Det in­ne­bär egent­li­gen att vi in­te kan vi­la på ha­nen sär­skilt länge, vi pra­tar två är tills det må­let för­hopp­nings­vis ska va­ra upp­nått. Se­dan vet vi svå­rig­he­ten i det och att det kom­mer krä­vas oer­hört myc­ket av oss. En del i det är na­tur­ligt­vis att vi fak­tiskt vå­gar sat­sa och kli­va på – men det ska vi gö­ra när det känns rätt.

Vad gäl­ler ny­för­vär­ven den här vin­tern så har de in­te kostat spe­ci­ellt myc­ket.

Sum­man som skic­ka­des över till Ham­mar­by för Leo Bengts­son lan­da­de på en bit un­der en mil­jon kro­nor, er­far GP. Och vad gäl­ler Jes­se Tu­o­mi­nen, det kanske all­ra tyngs­ta nam­net, så har Son­ny Karls­son ti­di­ga­re sagt att ”det in­te var nå­gon jät­te­af­fär”. An­fal­la­ren ha­de dess­utom ba­ra ett halv­år kvar på kon­trak­tet med Ba­te Bo­ri­sov. To­bi­as Carls­son, Ad­nan Ma­ric och Patrik Wå­le­mark kom al­la som Bos­man.

Värv­nings­mönst­ret känns igen från ti­di­ga­re Häc­ken-år. Klub­ben har fle­ra gång­er gått ef­ter bil­li­ga och oprö­va­de kort, of­ta från läg­re di­vi­sio­ner.

Det har hand­lat om Karl Bohm (Ut­sik­tens BK), Ja­kob Lindström (Ör­gryte IS), Da­vid Eng­ström (IFK Vär­na­mo), Os­kar Sver­ris­son (Mjäll­by AIF), Alex­an­der Ange­lin (Ut­sik­tens BK), Jo­han Ham­mar (Ör­gryte IS), Jo­nat­han Rasheed (IFK Vär­na­mo) ...

En del har lyc­kats och finns fort­fa­ran­de kvar i trup­pen (Jo­han Ham­mar och Jo­nat­han Rasheed).

För and­ra blev det en kort gul­svart se­jour.

– Man får ha tå­la­mod där. Och ha med sig den aspek­ten när man tar spe­la­re från läng­re di­vi­sio­ner, det är en ac­kli­ma­ti­se­ring som ska gö­ras, sä­ger Mar­tin Erics­son.

Men det är en ”risk” värd att ta?

– Det är svårt att ha nå­gon po­li­cy, att man all­tid ska gö­ra så el­ler så. Vis­sa spe­la­re kla­rar ste­get di­rekt. Du har Mi­kael Nils­son som kom till Halm­stad från di­vi­sion 6 och se­dan spe­la­de i lands­la­get två år se­na­re. Någ­ra blom­mar sent, någ­ra ti­digt så det är svårt att sä­ga om det är rätt el­ler fel. Jag tror att man får se till en­skil­da fall och in­di­vi­der.

Ab­so­lut finns det ut­rym­me att sat­sa, men vi har he­la ti­den sagt att det ska va­ra rätt. Och den be­döm­ning­en får vår sports­li­ga stab med Son­ny (Karls­son, sport­chef) i spet­sen gö­ra. Men att det finns eko­no­mi för att kli­va på – de­fi­ni­tivt.

Mar­cus Jo­din Klubb­chef, BK Häc­ken

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Häc­kens trupp är sam­lad vid klub­bens trä­nings­pre­miär ti­di­ga­re den här må­na­den. Den sto­ra frå­gan in­för sä­song­en är hur la­get ska lö­sa mål­pro­duk­tio­nen fram­åt. 19 mål har för­svun­nit ef­ter att de bå­da bäs­ta mål­skyt­tar­na – Pau­lin­ho och Alex­an­der Je­re­me­jeff – har läm­nat la­get.

Bild: Michael Erich­sen

Häc­kens klubb­chef Mar­cus Jo­din fun­de­rar över fram­ti­den och hur Häc­ken ska nå må­let som är SM-guld se­nast 2021.

Bil­der: Da­ni­el Stil­ler

Leo Bengts­son och Patrik Wå­le­mark är två unga spe­la­re som Häc­ken har ta­git in i trup­pen till den kom­man­de sä­song­en. Frå­gan är om det räc­ker. El­ler om det stop­par där.

Bild: Carl San­din

Pe­ter Abra­hams­son gjor­de sin and­ra lands­kamp i kar­riä­ren mot Ko­so­vo på sön­da­gen. Och han höll nol­lan. Nu hop­pas han kun­na fort­sät­ta på den in­slag­na vägen in­för EM-ut­tag­ning­en se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.