Ka­ma­ra ”hem­ma” i Gö­te­borg för att få fart på kar­riä­ren

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Al­has­san Ka­ma­ra, 27, be­fin­ner sig i Gö­te­borg igen. Gre­klands-även­ty­ret för­stör­des av en all­var­lig knä­ska­da och nu ska en kar­riär för­sö­ka star­tas om. Kanske i all­svens­kan.

Det kän­des som att det kun­de va­ra Al­has­san Ka­ma­ras sista match för Pa­ne­to­li­kos, Aris Sa­lo­niki bor­ta den 15 de­cem­ber 2018.

Hans fi­na form ha­de väckt in­tres­se hos Gre­klands all­ra störs­ta klub­bar. Fy­ra mål på fy­ra mat­cher – det pra­ta­des om att färs­ka över­gångs­bud var på väg in.

Då rök väns­ter knä­skåls­se­na. Ka­ma­ra fick mot­stån­da­ren Ge­or­gi­os De­li­zi­sis över sig ef­ter ett cy­kelsparks­för­sök re­dan i match­mi­nut nio. Land­ning­en blev ödes­di­ger, ska­dan var ett fak­tum.

Den förs­ta från­va­ro­pro­gno­sen löd fy­ra-fem må­na­der. Det har gått 13 nu. Och än är Al­has­san Ka­ma­ra in­te match­klar.

Han har fak­tiskt in­te ens en klubb. Av­ta­let med Pa­ne­to­li­kos bröts för ba­ra någ­ra da­gar se­dan.

Det där mö­tet med Aris Sa­lo­niki blev hans sista match för klub­ben.

I al­la fall för nu.

– Det är all­tid skönt att va­ra i Sve­ri­ge. Det en­da som jag in­te gil­lar är ky­lan, man kan in­te sak­na den!

Al­has­san Ka­ma­ra ler där han vand­rar fram på Gö­te­borgs ga­tor.

Det var här han spen­de­ra­de li­te mer än två år in­nan Gre­klands-flyt­ten i sep­tem­ber 2018, då som Häc­ken-spe­la­re. Till­sam­mans med hu­strun Per­nil­la har den gam­la lä­gen­he­ten i stan bör­jat in­re­das igen.

De är ”hem­ma”, som han sä­ger. Var­för val­de du att bry­ta kon­trak­tet och åter­vän­da till Sve­ri­ge?

– Jag kän­de att jag be­höv­de kom­ma hit, lan­da och gö­ra or­dent­lig re­hab. Jag kän­ner in­te att jag rik­tigt får det i Gre­kland. Klub­ben är in­ne i en job­big si­tu­a­tion, de lig­ger näst sist i ta­bel­len. Så jag pra­ta­de med äga­ren och sa att jag vil­le hem och kö­ra re­hab här. De sa: ”Det är trå­kigt att du vill åka, men om det är så att du är frisk och vill kom­ma till­ba­ka kan vi skri­va ett nytt kon­trakt i som­mar”.

Den där ”or­dent­li­ga re­ha­ben” som Ka­ma­ra pra­tar om tar sin bör­jan un­der mån­da­gen. 27-åring­en kom­mer pend­la ner till Halm­stad för att få hjälp av sjuk­gym­nas­ten Si­mon Bak­kioui.

Två pass om da­gen ska ge­nom­fö­ras, ett på pla­nen och ett i gym­met.

– När Si­mon kol­la­de på mitt knä sa han att det har va­rit bra re­hab i Gre­kland, men om jag skul­le vil­ja ha än­nu bätt­re skul­le jag kom­ma till ho­nom. Och jag har va­rit med ho­nom för­ut.

Ka­ma­ra tilläg­ger:

– Jag vill in­te ba­ra kom­ma till­ba­ka till en bra ni­vå, jag vill spe­la på en ex­tremt bra ni­vå.

Vad fat­tas för att du ska kun­na spe­la fot­boll igen?

– Jag kör fot­bolls­trä­ning, jag bör­ja­de trä­na med la­get för en må­nad se­dan. Se­dan be­hö­ver jag ha mer rö­rel­se i knä­et och jag mås­te ha mer mus­kel­mas­sa.

När tror du att du kan spe­la match igen?

– Om allt går som pla­ne­rat: In­om två må­na­der max.

Då bör­jar det ju när­ma sig all­svensk start ...

Al­has­san Ka­ma­ra skrat­tar. Han in­ser åt vil­ket håll sam­ta­let är på väg.

– Just nu vill jag in­te stänga nå­gon dörr alls. Sam­ti­digt har jag bra kon­takt med klub­ben i Gre­kland. Och jag har sagt: ”Om jag blir frisk är jag öp­pen för er”. Men först mås­te jag kom­ma till­ba­ka till 100 pro­cent. Är det nå­gon all­svensk klubb som har ringt?

– Ah ... Ha­ha! Det är någ­ra all­svens­ka lag som har ringt och frå­gat hur min si­tu­a­tion ser ut, men jag

Det som loc­kar mig mest är spel­tid. Jag vill kom­ma till ett lag som verk­li­gen vill ha mig.

Al­has­san Ka­ma­ra

vill in­te näm­na dem. Vi får se!

Vad loc­kar med att bör­ja om i all­svens­kan?

– Det som loc­kar mig mest är spel­tid. Jag vill kom­ma till ett lag som verk­li­gen vill ha mig, som det var när jag gick till Pa­ne­to­li­kos.

Al­has­san Ka­ma­ra spo­lar till­ba­ka ban­det.

– I Häc­ken spe­la­de jag ibland och ibland in­te. Jag fick ing­et rik­tigt för­tro­en­de från trä­na­ren och tänk­te att jag kanske be­höv­de hit­ta nå­got som var bätt­re för min kar­riär.

– Pa­ne­to­li­kos hör­de av sig di­rekt. ”Vi vill att du kom­mer hit på mån­dag och skri­ver på”. Det var sön­dag då! De sa: ”Du är ex­akt den typ av spe­la­re som vi vill ha”.

Och visst blev flyt­ten lyc­kad. Dock väl­digt kort. Al­has­san Ka­ma­ra ha­de ju pre­cis nått topp­for­men när knä­skåls­se­nan rök.

Fru­stre­ran­de? Sva­ret bor­de va­ra ja. In­te minst med tan­ke på att han har haft otur med svå­ra ska­dor ti­di­ga­re un­der kar­riä­ren. En stress­frak­tur i Öre­bro, ett hop­parknä i Häc­ken.

– Ja, det har va­rit jät­tetrå­kigt att jag har haft mi­na ska­dor och det har in­ne­bu­rit att jag in­te har kun­nat gå dit jag har ve­lat. Jag har haft väl­digt bra er­bju­dan­den när jag har va­rit i form. Ska­dor­na har stop­pat mig, sä­ger han.

Och läg­ger till:

– Men ...

Se­dan pa­u­sar Al­has­san Ka­ma­ra li­te kort in­nan han fort­sät­ter:

– Jag tän­ker så­här: Om jag in­te ha­de haft ska­dor­na så skul­le jag in­te ha lärt mig allt om min kropp.

För­kla­ra.

– Ef­ter ska­dan se­nas­te änd­ra­de jag min kost. Nu kä­kar jag helt ve­ganskt. Det har bli­vit ex­tremt bra!

Jag har jäm­fört mi­na blod­prov fö­re och ef­ter – det såg jät­te­bra ut.

– Se­dan är jag snart fär­dig­ut­bil­dad per­son­lig trä­na­re, det är ba­ra prak­ti­ken kvar. Jag har plug­gat på di­stans.

Var­för? Är det nå­got som du vill job­ba med ef­ter kar­riä­ren?

– Jag gör det mest för min skull nu, för att kun­na an­vän­da det i min kar­riär. Hur jag ska äta, hur jag ska trä­na ... Nu vet jag ex­akt vad jag kan gö­ra för att und­vi­ka ska­dor.

Ka­ma­ra läg­ger till:

– Se­dan har in­te ska­dor­na som jag har haft be­rott på att jag har trä­nat då­ligt, ätit då­ligt el­ler so­vit då­ligt. Stress­frak­tur, hop­parknä ... Det är ing­et man kan kon­trol­le­ra. Jag har ald­rig haft en mus­kel­ska­da i min kar­riär!

Allt sam­man­ta­get känns det som att det se­nas­te året har gjort dig star­ka­re då?

– Allt hän­der av en an­led­ning. Det är många lag­kam­ra­ter som har sagt: ”Hur kan du kom­ma hit och ha ett så stort le­en­de när du är ska­dad och in­te vet när du kom­mer spe­la igen?”.

– Vem sä­ger att man mås­te va­ra led­sen och arg? Du be­stäm­mer själv hur du vill ha din dag. Jag kän­ner att om jag är po­si­tiv så får jag po­si­tiv ener­gi och då kom­mer knät lä­ka for­ta­re.

Bild: Jo­han Bern­ström

Al­has­san Ka­ma­ra är till­ba­ka i Gö­te­borg ef­ter knä­ska­dan och att kon­trak­tet med gre­kis­ka Pa­ne­to­li­kos bru­tits. Nu job­bar han för att kom­ma till­ba­ka på fot­bolls­pla­nen och för att hit­ta en ny klubb, helst i all­svens­kan.

Bild: Lud­vig Thun­man

Un­der ska­d­e­pe­ri­o­den har Al­has­san Ka­ma­ra ut­bil­dat sig till per­son­lig trä­na­re, mest för egen skull.

Bild: Michael Erich­sen

Mål­skytt i Häc­kens trö­ja. To­talt blev det 18 mål på 54 täv­lings­mat­cher för Al­has­san Ka­ma­ra un­der si­na sä­song­er hos klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.