Pry­lar­na du in­te viss­te att du kanske vill ha

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Eva Wie­sel­gren @wie­sel­gren på twit­ter

En ap­pa­rat som mä­ter ditt buk­fett och en an­nan som trä­nar din hund när du in­te är hem­ma. Det är ett par av ny­he­ter­na på den sto­ra heme­lekt­ro­nik­mäs­san CES.

En buk­fett­mä­ta­re och ett hund­trä­nings­sy­stem för tv:n. På heme­lekt­ro­nik­mäs­san CES i Las Ve­gas vi­sas pry­lar som kanske blir suc­cé. El­ler ock­så in­te.

Bel­lo fat ma­na­ger från Oli­ve He­alt­h­ca­re är för dem som fo­ku­se­rar på den eg­na krop­pen. Bel­lo är en ap­pa­rat du sät­ter mot ma­gen för att mä­ta buk­fet­tet. Den som vill ve­ta om vik­ten be­ror på musk­ler el­ler fett kan nu få sva­ret. Tan­ken är att vi ska gö­ra det­ta var­je dag och i en app få tips om lämp­lig di­et och trä­ning. Fet­tet mäts ge­nom att ana­ly­se­ra hur in­fra­rött ljus tas upp av krop­pen.

Bel­lo fi­nan­sie­ras ge­nom crowd­fun­ding på saj­ten In­di­e­go­go. Den som in­te brin­ner av läng­tan ef­ter en fett­mä­ta­re gör klo­ka­re i att vän­ta och se om den kom­mer ut på mark­na­den.

En pryl för den som är oro­lig för att bli skal­lig är en skalpscan­ner från ett star­tup­fö­re­tag som he­ter Be­con. Den ska ana­ly­se­ra hårstrå­na och var­na om du bör­jar tap­pa hår. Jag har ing­en bild men det är en svart av­lång pryl du hål­ler mot hår­bott­nen. Dock kan in­te pry­len stop­pa hårav­fal­let.

Go Do­go ser ut som ett stort vitt ägg och skul­le kun­na tas för en ele­gant smart hög­ta­la­re. Men är en del av ett trä­nings­sy­stem för hun­dar tänkt att mon­te­ras i var­dags­rum­met och kopp­las till tv:n. I äg­get läg­ger hundä­ga­ren hund­go­dis.

Äg­get sit­ter mon­te­rat på väg­gen. När hun­den läm­nas en­sam hem­ma kan den få trä­ning av ett pro­gram på tv:n. En ka­me­ra spe­lar in hun­den från si­dan och ser hun­dens rö­rel­ser. Om hun­den sät­ter sig när en män­ni­ska på tv-skär­men sä­ger ”sitt” kom­mer en go­dis­bit från äg­get. Ef­ter­hand kan hun­den lä­ra sig svå­ra­re tricks. Äga­ren kan sty­ra det he­la från en app.

Me­ning­en är att hun­den ska få men­tal sti­mu­lans och in­te be­hö­va ha trå­kigt när äga­ren är bor­ta.

Go Do­go är ett danskt fö­re­tag och pry­lar­na är de­sig­na­de för att smäl­ta in i ett stil­fullt hem. Den går att stöd­ja via In­di­e­go­go. Det är ba­ra att hop­pas att hun­dar­na in­te blir så en­tu­si­as­tis­ka att de väl­ter tv:n

Hur blir fram­ti­dens mo­bi­ler då? Ja, kanske kom­mer vi att slip­pa se ett an­tal ka­me­ra­ob­jek­tiv på bak­si­dan. Ki­ne­sis­ka One plus vi­sa­de upp en kon­cept­mo­bil på CES där gla­set skif­tar från ge­nom­skin­ligt till svart när ka­me­ran in­te an­vänds. Skär­men kan änd­ra färg. Den här tek­ni­ken, elektrokro­ma glas, an­vänds re­dan i bi­lar och flyg­plan. One Plus har gjort en tunn va­ri­ant för mo­bi­ler som även ska fun­ge­ra som ett po­la­ri­sa­tions­fil­ter och ge skar­pa­re bil­der.

Den som vill ve­ta om vik­ten be­ror på musk­ler el­ler fett kan nu få sva­ret

Bild: Oli­ve, Go Do­go och One plus

Ny mor­gonru­tin? Med Bel­lo mot ma­gen får du järn­koll på hur bant­ning­en går. Det vi­ta äg­get är pry­len för stres­sa­de hus­sar och mat­tar som oro­ar sig för hun­dens men­ta­la häl­sa. One Plus har gjort en mo­bil där skär­men kan änd­ra färg. Ob­jek­ti­ven är osyn­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.