Kom­mu­ner­nas skul­der

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Un­der 2018 öka­de kom­mu­ner­nas skul­der med 8,6 pro­cent. Sam­man­lagt var kom­mun­sek­torn skyl­dig 656 mil­jar­der kro­nor vid årets slut.

Länge var Gö­te­borg den kom­mun med högst skuld to­talt. Där­e­mot finns det fle­ra and­ra kom­mu­ner som har haft hög­re skuld per ca­pi­ta. Den lis­tan top­pas av Strömstad, följt av Troll­hät­tan och Lin­kö­ping.

Skul­den ger in­te hel­ler he­la san­ning­en ef­tersom det del­vis be­ror på hur kom­mu­ner­na är or­ga­ni­se­ra­de. Of­ta är sto­ra de­lar av kom­mu­ner­nas skul­der in­ve­ste­ring­ar i fas­tig­he­ter. Att ha sto­ra kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag, som till ex­em­pel Gö­te­borg har, in­ne­bär där­för att kom­mu­nen drar på sig stör­re skul­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.