Ny re­kry­te­rings­en­het pla­ne­ras i Gö­te­borg

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Jan Höglund [email protected]

An­ta­let värn­plik­ti­ga ska för­dubb­las och rekry­te­rings­myn­dig­he­ten har växt­värk. Re­sul­tat: en ny mönst­ringsen­het med uppe­mot 50 an­ställ­da i Gö­te­borg.

Rekry­te­rings­myn­dig­het sor­te­rar un­der för­svars­de­par­te­men­tet och finns på tre or­ter med un­ge­fär 200 an­ställ­da: hu­vud­kon­to­ret i Karl­stad och pröv­nings­en­he­ter i Stock­holm och Mal­mö.

Men an­ta­let värn­plik­ti­ga som kal­las in var­je år vän­tas öka från cir­ka 4 000 i år till det dubb­la.

– För­svars­be­red­ning­en fö­re­slår att 8 000 ska grund­ut­bil­das med värn­plikt se­nast 2024. Det in­ne­bär att vi mås­te prö­va och mönst­ra många fler ung­do­mar för att kla­ra det här, sä­ger ge­ne­ral­di­rek­tör Christi­na Malm till GP.

– Vi har re­dan ex­pan­de­rat kraft­fullt, sä­ger hon. Ex­em­pel­vis un­der 2016 ge­nom­för­de vi to­talt 12 000 pröv­ning­ar. För­ra året var det 25 000 och i år kom­mer vi att gö­ra 28 000. Se­dan slår vi i vårt ka­pa­ci­tets­tak. Vi får byg­ga upp en ny pröv­nings­en­het med ny per­so­nal i nya lo­ka­ler. En­ligt Christi­na Malm bör en­he­ten lig­ga i Gö­te­borg.

– Det är vår de­fi­ni­ti­va mål­sätt­ning även om vi in­te vet ex­akt var än­nu. Jag hop­pas att vi får ett be­slut un­der året. Då kan vi va­ra gång år 2022 och mönst­ra ung­do­mar som kan på­bör­ja sin grund­ut­bild­ning 2023-24. Vi har re­dan fått i upp­drag att på­bör­ja pla­ne­ring­en för att kun­na han­te­ra ett ökat an­tal värn­plik­ti­ga och po­li­sa­spi­ran­ter.

– An­ta­let ut­bild­nings­plat­ser till po­lis­ut­bild­ning­en har ökat med fle­ra hund­ra pro­cent de se­nas­te åren.

– Det är en väl­digt stor ut­ma­ning för po­lis­myn­dig­he­ten att loc­ka många att sö­ka och kla­ra tes­ter­na som görs hos oss. Det är gans­ka många som sö­ker, men det är tuf­fa krav för att bli po­lis. Det är många som in­te kla­rar det.

Christi­na Malm ser där­e­mot inga pro­blem med att hit­ta lämp­li­ga värn­plik­ti­ga män och kvin­nor.

– Vi har för förs­ta gång­en se­dan plik­ten la­des vi­lan­de fak­tiskt fyllt för­svars­mak­tens samt­li­ga ut­bild­nings­plat­ser. Vi be­dö­mer att vi ska kla­ra även 8 000 med de fy­sis­ka och psy­kis­ka för­ut­sätt­ning­ar som krävs för att ge­nom­fö­ra grund­ut­bild­ning­en.

Ett nytt re­kry­te­rings­cen­ter be­hö­ver pre­li­mi­närt an­ställ­da om­kring 50 per­so­ner i oli­ka ka­te­go­ri­er som psy­ko­lo­ger, lä­ka­re, sjuk­skö­ters­kor och ad­mi­nist­ra­tö­rer, en­ligt Christi­na Malm som även vill by­ta namn på sin myn­dig­het.

– Vi tyc­ker det är vik­tigt att nam­net fak­tiskt speg­lar det vi gör. Där­för fö­re­slår vi Plikt- och pröv­nings­myn­dig­he­ten.

Myn­dig­he­ten har i dag en bud­get på to­talt 300 mil­jo­ner kro­nor varav drygt 200 mil­jo­ner i an­slag och res­ten upp­drag från bland an­nat po­lis­myn­dig­he­ten. En ny en­het kos­tar mel­lan 70-80 mil­jo­ner kro­nor per år, en­ligt Christi­na Malm.

Bild: Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten

Rekry­te­rings­myn­dig­he­tens ge­ne­ral­di­rek­tör Christi­na Malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.