Fak­ta: Vård­nads­tvist

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Det krävs att nå­gon av för­äld­rar­na an­sö­ker om stäm­ning för att frå­gan om vård­na­den om ett barn ska ham­na i dom­stol.

Tings­rät­ten kan be­slu­ta om att ge kom­mu­nen i upp­drag att fö­ra sam­tal med för­äld­rar­na för att nå den lös­ning som är bäst för bar­net.

Rät­ten kal­lar of­ta bå­da par­ter­na till mö­te för att få hö­ra för­äld­rar­nas syn på sa­ken, och do­ma­ren för­sö­ker se­dan till­sam­mans med för­äld­rar­na be­slu­ta vad tings­rät­ten ska gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.