För­vänt­ning­ar­na på höjd re­po­rän­ta ökar

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Fler hus­håll tror på en still­sam pris­ut­veck­ling på bo­stads­mark­na­den i år. Sam­ti­digt ökar för­vänt­ning­ar­na på att re­po­rän­tan, som styr bo­rän­tor­na, ska sti­ga – mer än Riks­ban­kens prognos.

Hus­hål­lens för­vänt­ning­ar på bo­stads­pri­ser­na lig­ger kvar på sam­ma ni­vå som må­na­den fö­re, en­ligt SEB:s må­nat­li­ga bo­pris­in­di­ka­tor. In­dex­et står där­med still på ni­vån 43.

An­de­len som tror på stil­lastå­en­de pri­ser har näs­tan för­dubb­lats, från 17 pro­cent till 33 pro­cent. 52 pro­cent av hus­hål­len tror på sti­gan­de pri­ser det kom­man­de året, åt­ta pro­cen­ten­he­ter fär­re än för­ra må­na­den. Nio pro­cent spår sjun­kan­de pri­ser, åt­ta pro­cen­ten­he­ter fär­re än för­ra må­na­den.

Fler tror där­e­mot att re­po­rän­tan kom­mer att sti­ga un­der året trots Riks­ban­kens egen prognos om att rän­tan kom­mer att lig­ga kvar på da­gens ni­vå, noll pro­cent, i ett par år. På en frå­ga om re­po­rän­tans ni­vå om ett år sva­rar hus­hål­len i ge­nom­snitt 0,46 pro­cent, en­ligt SEB.

SEB:s pri­va­te­ko­nom Jens Mag­nus­son kon­sta­te­rar att det är be­tyd­ligt hög­re än Riks­ban­kens egen prognos.

”Om hus­hål­len in­te ta­git till sig Riks­ban­kens prognos, el­ler om de helt en­kelt in­te tror på den, är svårt att sä­ga. Men i vil­ket fall som helst är rän­te­för­vänt­ning­ar­na vik­ti­ga för bo­stads­pri­ser­na”, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Sex pro­cent av hus­hål­len, som i dag har rör­lig rän­ta, sva­rar att de pla­ne­rar att bin­da si­na bolån den kom­man­de tre­må­na­ders­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.