Mil­jar­därens in­sam­ling slår re­kord

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Det finns män­ni­skor som drab­bats vär­re än fe­ta svens­kar

Fas­tig­hets­mil­jar­dären Ro­ger Ake­li­us fort­sät­ter skän­ka bort sin för­mö­gen­het. Nu ger han 301 mil­jo­ner kro­nor till flyk­ting­hjälp – för att mat­cha de 299 mil­jo­ner fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner re­dan do­ne­rat till hans in­sam­ling.

– Jag tac­kar öd­mjukt för eu­fo­rin av att för­lo­ra någ­ra hund­ra mil­jo­ner, sä­ger pro­fi­len till di.se.

I hös­tas drog Ro­ger Ake­li­us igång sin tra­di­tions­en­li­ga ju­lin­sam­ling – det här gång­en till för­mån för or­ga­ni­sa­tio­ner­na SOS Barn­by­ar, Uni­cef, Lä­ka­re ut­an grän­ser och Sve­ri­ge för UNHCR. Upp­läg­get är föl­jan­de: Ake­li­us upp­ma­nar fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner att skän­ka peng­ar till in­sam­ling­en – sen do­ne­rar han li­ka myc­ket själv.

Årets in­sam­ling slog re­kord och drog in 299 mil­jo­ner kro­nor. För att skän­ka jäm­na 600 mil­jo­ner kro­nor går Ro­ger Ake­li­us nu in med 301 mil­jo­ner kro­nor, be­rät­tar di.se. Långt över hans egen prognos, som låg på 175 mil­jo­ner i hös­tas.

– Jag tac­kar öd­mjukt för eu­fo­rin av att för­lo­ra någ­ra hund­ra mil­jo­ner. Jag är ly­risk över att någ­ra hund­ra­tu­sen svens­kar hjäl­per flyk­ting­ar. Att ’Sve­ri­ge in­te kan’ är ama­tö­rer­nas ar­gu­ment. Sve­ri­ges bäs­ta re­kord är in­sam­lings­re­kord, sä­ger han till Da­gens In­du­stri.

Den ge­ne­rö­sa gå­van bott­nar bland an­nat i den ”flyk­tings­kam” Ake­li­us ti­di­ga­re upp­gett att han kän­ner.

– Jag har job­bat he­la li­vet. Ska jag in­ve­ste­ra vins­ten i ge­nus­forsk­ning, mid­da­gar el­ler fat­ti­ga män­ni­skor? Det finns män­ni­skor som drab­bats vär­re än fe­ta svens­kar, sä­ger han i in­ter­vjun med tid­ning­en.

Ro­ger Ake­li­us är född 1945 och upp­vux­en i Sto­ra Mell­by ut­an­för Alingsås. 1994 star­ta­de han fas­tig­hets­bo­la­get som i dag he­ter Ake­li­us Re­si­den­ti­al Pro­per­ty. De förs­ta hy­res­fas­tig­he­ter­na köp­tes i bland an­nat Helsing­borg, Gö­te­borg och Troll­hät­tan – se­dan har bo­la­get ex­pan­de­rat till bland an­nat To­ron­to, New York, Lon­don, Pa­ris och Ber­lin.

Bo­la­get har bland an­nat fått skarp kri­tik för sin af­färsmo­dell att re­no­ve­ra bil­li­ga lä­gen­he­ter – för att se­dan hö­ja hy­ran kraf­tigt så att det blir svårt för de ti­di­ga­re hy­res­gäs­ter­na att bo kvar.

Ar­kiv­bild: Per Wahl­berg

Fas­tig­hets­pro­fi­len Ro­ger Ake­li­us skän­ker per­son­li­gen 301 mil­jo­ner kro­nor i sin egen in­sam­ling till flyk­ting­hjälp – li­ka myc­ket som fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.