Fram­gång­ar­na har gett en halv mil­jon

Göteborgs-Posten - - Sport - Adam An­ders­son ny­he­[email protected]

Linn Svahn, 20, har sla­git i ge­nom i världs­cu­pen de se­nas­te vec­kor­na – och det har be­ta­lat sig.

På fy­ra vec­kor har den svens­ka skid­ta­lang­en dra­git in nä­ra en halv mil­jon kro­nor.

– Jag kanske får job­ba upp mitt ka­nel­för­råd, sä­ger Svahn till Sport­bla­det.

Linn Svahns fram­fart den se­nas­te ti­den har gett stort eko i skid­värl­den de se­nas­te vec­kor­na. Från att mer el­ler mind­re helt sak­na fram­gång­ar i världs­cu­pen har 20-åring­en le­ve­re­rat två in­di­vi­du­el­la seg­rar, vun­nit två lagsprin­ter och åkt in en sjät­te­plats – på ba­ra tre täv­lings­hel­ger.

Fram­far­ten har bland an­nat fått lag­kam­ra­ten Ma­ja Dahlqvist att hyl­la hen­ne som värl­dens just nu bäs­ta sprin­tå­ka­re och den har även gjort av­tryck på bank­kon­tot. En­ligt Sport­bla­det har Linn Svahn kört in 481 500 kro­nor de se­nas­te fy­ra vec­kor­na.

– Peng­ar rul­lar in, det går bra, sä­ger Linn Svahn till tid­ning­en.

Men Linn Svahn kom­mer in­te vän­da upp och ned på sin till­va­ro ut­an­för skid­spå­ret ba­ra för att hen­nes eko­no­mi fått ett upp­skjut.

– Nej det kom­mer in­te på­ver­ka min livs­stil, jag kom­mer in­te pop­pa skum­pa var­je vec­ka ba­ra för att jag kan det eko­no­miskt. Men det är en boost att få in li­te peng­ar för att man gör bra sa­ker, sä­ger Linn Svahn.

På frå­gan från Sport­bla­det an­gå­en­de om Svahn trots allt in­te ska un­na sig någon­ting ef­ter det eko­no­mis­ka till­skot­tet kom­mer 20-åring­en med ett li­te ovän­tat svar.

– Jag kanske får job­ba upp mitt ka­nel­för­råd så jag in­te går tom på ka­nel som jag gjor­de i hel­gen. Men nu kanske jag kan lyxa till det med saff­ran, sä­ger Linn Svahn till Sport­bla­det.

Bild: Philipp Brem

Linn Svahn har vun­nit två in­di­vi­du­el­la sprint­lopp och två lagsprin­ter i världs­cu­pen. Det har gett re­sul­tat på bak­kon­tot ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.