Kli­mat­för­änd­ring­ar­na i Bangladesh

Göteborgs-Posten - - Världen - Käl­lor: UNDP, WMO, Världs­ban­ken, IMF, In­di­an In­sti­tu­te of Re­mo­te Sen­sing

• Bangladesh har un­ge­fär 165 mil­jo­ner in­vå­na­re (2017).

• En tred­je­del av in­vå­nar­na ris­ke­rar att tving­as flyt­ta fram till 2050 på grund av hav­s­ni­vå­höj­ning och flo­dero­sion, som upp­skat­tas le­da till att 17 pro­cent av lan­det för­svin­ner och 30 pro­cent av mat­pro­duk­tio­nen.

• Sam­ma år upp­skat­tas be­folk­ning­en ha ökat till 250 mil­jo­ner.

• Vat­ten­ni­vån glo­balt höj­des med i ge­nom­snitt fem mil­li­me­ter per år mel­lan åren 2014 och 2019. Mel­lan åren 2007 och 2016 höj­des den med fy­ra mil­li­me­ter per år.

• I Sun­der­band har hav­s­ni­vå­höj­ning­en upp­mätts va­ra dub­belt så hög.

• Höj­ning­en av hav­s­ni­vån be­ror till störst del på en ökad gla­ciär­smält­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.