Chef för larm­cen­tral bröt mot grund­la­gen

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - To­bi­as An­ders­son Åker­blom to­bi­as.an­ders­son.aker­blom @gp.se

Ny­he­ter: Det var ett lag­brott när che­fen för Sjuk­vår­dens larm­cen­tral be­stäm­de att ar­bets­plat­sens sche­man skul­le för­stö­ras för att GP in­te skul­le grans­ka dem.

Age­ran­det stri­der mot tryck­fri­hets­för­ord­ning­en.

Det kon­sta­te­rar Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen i en färsk rap­port. ”Det är ofören­ligt med of­fent­lig­hets­prin­ci­pen att för­stö­ra all­män­na hand­ling­ar i syf­te att för­hind­ra me­di­al gransk­ning”, står det.

Che­fen för den om­strid­da larm­cen­tra­len är just nu le­dig och re­gi­o­nen har in­lett ett så kal­lat per­so­nalä­ren­de.

Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen har be­gärt in­for­ma­tion om hän­del­sen.

Verk­sam­hets­che­fen på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral Ann-Lou­i­se An­ders­son bröt mot grund­la­gen när hon med­de­la­de att all­män­na hand­ling­ar för­störts för att hind­ra GP:s gransk­ning. Det slår Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen fast i en ana­lys om hän­del­sen, där de även kon­sta­te­rar att age­ran­det kan för­an­le­da kri­tik från Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen.

Det per­so­nalä­ren­de som nu på­går kan leda till att hon in­te får fort­sät­ta i sin nu­va­ran­de roll.

Det var för att hind­ra GP:s gransk­ning av be­man­ning­en på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral un­der hös­ten som verk­sam­he­ten sys­te­ma­tiskt bör­ja­de de­stru­e­ra sche­man där den do­ku­men­te­ra­des. Det skrev verk­sam­hets­che­fen Ann-Lou­i­se An­ders­son själv i ett mejl till GP.

”(...) nu de­stru­e­rar vi lis­tor­na med jäm­na mel­lan­rum för att in­te ham­na i sam­ma trå­ki­ga och fel­ak­ti­ga si­tu­a­tion i GP igen”, skrev hon.

Hon ut­veck­la­de hur hon ha­de re­so­ne­rat i en te­le­fo­nin­ter­vju med GP.

– Det hand­lar om att jag vär­nar om min per­so­nal och det som du skrev för­ra gång­en var in­te med san­ning­en över­ens­stäm­man­de. Där­för finns ing­en an­led­ning att spa­ra dem hel­ler och va­ra tvung­en att läm­na ut dem. Så tänk­te jag.

Att det var ett ak­tivt be­slut som ta­gits ef­ter GP:s gransk­ning ut­veck­la­de hon ock­så tyd­ligt i sam­ma in­ter­vju.

– Vi tog det be­slu­tet ef­ter för­ra gång­en ut­an vet­skap att du tänk­te be­gä­ra ut nå­got mer. Det blev lik­som en var­nings­kloc­ka för oss.

Ut­ta­lan­de­na led­de till skarp kri­tik och che­fen blev an­mäld till Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen (JO). Ett per­so­nalä­ren­de mot verk­sam­hets­che­fen in­led­des och re­gi­o­nen på­bör­ja­de även en egen ut­red­ning om frå­gan. Hän­del­se­a­na­ly­sen blev fär­dig i vec­kan. I ana­ly­sen kon­sta­te­rar den re­gi­o­na­la för­valt­ning­en Re­gi­onhäl­san att age­ran­det bru­tit mot kra­ven i grund­la­gen tryck­fri­hets­för­ord­ning­en.

”Det är ofören­ligt med of­fent­lig­hets­prin­ci­pen att för­stö­ra all­män­na hand­ling­ar i syf­te att för­hind­ra me­di­al gransk­ning och att läm­na ett så­dant be­sked är i sig ett fel­ak­tigt hand­lan­de” står det i rap­por­ten.

Det kon­sta­te­ras även att brott mot of­fent­lig­hets­prin­ci­pen kan för­an­le­da kri­tik från JO, som i ett se­pa­rat ären­de har be­gärt upp­gif­ter från re­gi­o­nen om hän­del­sen. En ko­pia av hän­del­se­a­na­ly­sen har sänts till JO.

Där­e­mot har ut­red­ning­en hit­tills in­te kun­nat slå fast att verk­sam­hets­che­fen kan miss­tän­kas ha be­gått tjäns­te­fel en­ligt brotts­bal­ken. Kom­mer ni att ut­re­da den frå­gan vi­da­re?

– Ja, vi hål­ler ju på med vårt per­so­nalä­ren­de, det är väl egent­li­gen det jag kan sä­ga när det gäl­ler det, sä­ger Ka­rin Holm Ka­loczy, för­valt­nings­di­rek­tör på Re­gi­onhäl­san.

Per­so­nalä­ren­det på­går fort­fa­ran­de och hon kan in­te sva­ra på när det kom­mer att bli fär­digt.

– Det jag kan sä­ga är att Ann-Lou­i­se An­ders­son är le­dig för stun­den och vi har en dis­kus­sion med hen­ne.

Hon vill in­te sva­ra ex­akt på om det rör sig om att verk­sam­hets­che­fen har ta­gits ur tjänst el­ler om det hand­lar om en or­di­na­rie le­dig­het.

– Ja, le­dig­het så till vi­da att vi dis­ku­te­rar vad som kom­ma skall fram­ö­ver.

Så det är in­te sä­kert att hon kom­mer att få fort­sät­ta i den roll hon har fram­ö­ver?

– Det är den dis­kus­sio­nen som vi har nu, sä­ger Ka­rin Holm Ka­loczy.

Rap­por­ten slår även fast att det in­te hand­lar om brott mot ar­kiv­la­gen, vil­ket ock­så lig­ger till grund för be­döm­ning­en om huruvi­da det hand­lat om tjäns­te­fel. Det­ta ef­tersom hand­ling­ar­na som för­störts be­döms va­ra ko­pi­or.

Hand­ling­ar­na är en­ligt re­gi­o­nens för­kla­ring från bör­jan ut­drag från lö­ne­sy­ste­met som det se­dan förs an­teck­ning­ar på, var­på de upp­gif­ter­na ska åter­in­fö­ras i lö­ne­sy­ste­met. På do­ku­men­ten an­teck­nas bland an­nat sjuk­från­va­ro, men även vil­ka per­so­ner som haft vil­ka rol­ler vid spe­ci­fi­ka pass. Det­ta är en av frå­gor­na som GP har grans­kat.

Vad me­nar ni med det att det skul­le ha va­rit ko­pi­or, de här sche­ma­na?

– Jo, me­ning­en är att man drog ut ko­pi­or, se­dan gjor­de man an­teck­ning­ar på de här ko­pi­or­na ti­di­ga­re un­der året och se­dan har det lagts in i Hero­ma, lö­ne­sy­ste­met. Så att all­ting finns ju där i sy­ste­met.

Det är ofören­ligt med of­fent­lig­hets­prin­ci­pen att för­stö­ra all­män­na hand­ling­ar i syf­te att för­hind­ra me­di­al gransk­ning

Ur Re­gi­onhäl­sans rap­port

I de ut­drag från lö­ne­sy­ste­met som GP har ta­git del av finns det in­te någ­ra an­teck­ning­ar alls i spal­ten för ”an­märk­ning”, vil­ket det där­e­mot har gjort på ett motsvarand­e fy­siskt do­ku­ment som GP har sett. Om man har haft fy­sis­ka do­ku­ment som man har fört an­teck­ning­ar på och se­dan har de upp­gif­ter­na förts in i lö­ne­sy­ste­met, då bor­de det väl va­ra de do­ku­men­ten som man har fört an­teck­ning­ar­na på som är ori­gi­nal­hand­ling­en?

– Ja, fast det är in­te så det är be­dömt här, ut­an det är ko­pi­or som man för in till det som sen är ori­gi­nal­hand­ling­en. Så har jag upp­fat­tat det.

Hon ber att få åter­kom­ma ef­ter in­ter­vjun om vad som le­gat till grund för den be­döm­ning­en.

Om av­sik­ten var att för­stö­ra upp­gif­ter­na för att det in­te skul­le gå att ta del av dem, spe­lar det ing­en roll att det se­na­re vi­sa­de sig att de kun­de åter­ska­pas, en­ligt Holm Ka­loczy.

– Om av­sik­ten var att för­stö­ra upp­gif­ter­na så var ju av­sik­ten det, så är det ju.

Tvärte­mot an­de­me­ning­en i verk­sam­hets­che­fens ti­di­ga­re ut­ta­lan­den till GP ska hon i sam­band med ut­red­ning­en ha upp­gett att det in­te var hon som tog ini­ti­a­ti­vet till att hand­ling­ar­na för­stör­des och att det främs­ta ur­sprung­li­ga mo­ti­vet från med­ar­be­ta­ren som ge­nom­för­de de­stru­e­ring­en var att man skul­le spa­ra plats.

GP har sökt Ann-Lou­i­se An­ders­son, som in­te vill ut­ta­la sig och hän­vi­sar till för­valt­nings­di­rek­tö­ren.

Ann-Lou­i­se An­ders­son, verk­sam­hets­chef för Sjuk­vår­dens larm­cen­tral bröt mot be­stäm­mel­ser­na i tryck­fri­hets­för­ord­ning­en när hon med­de­la­de att all­män­na hand­ling­ar för­störts för att hind­ra GP:s gransk­ning, en­ligt en ny rap­port från den re­gi­o­na­la för­valt­ning­en Re­gi­onhäl­san.

Bild: Pet­ter Trens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.