Tu­sen­tals vill räd­da ho­ta­de parkle­kar

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Ny­he­ter: Drygt 2 600 per­so­ner har skri­vit på ett upp­rop för att be­va­ra de fem be­man­na­de lek­plat­ser som en­ligt Al­li­an­sens bud­get ska läg­gas ned. ”Parkle­kar­na är jät­te­vik­ti­ga för in­teg­ra­tio­nen”, sä­ger An­na Bör­jes­son Schön­beck som i går över­läm­na­de namn­lis­tor­na till kom­mun­led­ning­en.

Att be­man­ning­en ska för­svin­na från sta­dens fem parkle­kar är en kon­se­kvens av sta­dens bud­get för 2020. Al­li­an­sens me­nar att peng­ar­na be­hövs bätt­re till an­nat.

En av dem

som re­a­ge­rat på be­ske­det är Alex­an­der Gold­mann, som bru­kar be­sö­ka parkle­kar­na i sta­den med si­na barn. För någ­ra vec­kor se­dan drog han igång den nam­nin­sam­ling som över­läm­na­des till kom­mu­nal­rå­det Ka­rin Plei­jel (MP) i går.

– Parkle­kar­na är vik­ti­ga för ur jäm­lik­hets­per­spek­tiv. Na­tur­li­ga mö­tes­plat­ser be­hövs i om­rå­den som Ham­mar­kul­len, Biskops­går­den och Frölun­da där det många gång­er sak­nas or­ga­ni­se­rad verk­sam­het, sä­ger han.

Drygt 2 600 per­so­ner har skri­vit un­der nam­nin­sam­ling­en. Många av dem har skic­kat med kom­men­ta­rer där de un­der­stry­ker hur vik­ti­ga de tyc­ker att parkle­kar­na är. In­te minst som en plats att va­ra på för barn som väx­er upp un­der tuf­fa för­hål­lan­den.

– Det har va­rit så många ned­drag­ning­ar nu, på bib­li­o­tek och kul­tur­sko­lor, så den här frå­gan har kom­mit li­te i skymun­dan. Jag tror att be­tyd­ligt fler ha­de kun­nat tän­ka sig att käm­pa för att be­hål­la parkle­dar­na, sä­ger Alex­an­der Gold­mann.

An­na Bör­jes­son Schön­beck

som över­läm­na­de nam­nin­sam­ling­en job­bar på parkle­ken i Ham­mar­kul­len. Den ho­tas in­te läng­re av ned­lägg­ning, se­dan det vi­sat sig att fi­nan­sie­ring­en kom från AB Fram­ti­den och in­te di­rekt från kom­mun­bud­ge­ten. Men hon tyc­ker det är vik­tigt att käm­pa vi­da­re, för kol­le­gor­nas, för­äld­rar­nas och bar­nens skull.

– Se på Bygg­lek­plat­sen, där byg­ger he­la kon­cep­tet på att den är be­man­nad. Den går in­te att dri­va vi­da­re ut­an per­so­nal, sä­ger hon.

Ka­rin Plei­jel (MP) hoppas fort­fa­ran­de att det ska gå att dri­va vi­da­re sta­dens parkle­kar. MP har till­sam­mans med V yr­kat på att peng­ar tas från ut­red­ning­en av det fram­ti­da are­na­om­rå­det för att fi­nan­si­e­ra dem. Frå­gan kom­mer upp på kom­mun­sty­rel­sen un­der ons­da­gen.

– Jag tror att vi kan få stöd av till­räck­ligt många för att räd­da parkle­kar­na, men vå­gar in­te sä­ga mer än så, sä­ger hon.

Bild: Mia Höglund

Bild: Mia Höglund

I går läm­na­de An­na Bör­jes­son Schön­beck en lis­ta med över 2 600 nam­nun­der­skrif­ter för att räd­da lek­plat­ser­na till kom­mu­nal­rå­det Ka­rin Plei­jel (MP).

Alex­an­der Gold­mann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.