Fri­ham­nen kan bli ny plats för hand­boll­sa­re­na

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ete­zaz Yousuf ete­[email protected]

Ny­he­ter: Se­dan Li­se­bergs­hal­len revs har ar­be­tet på­gått med att hit­ta en ny plats för en are­na. Ef­ter en ut­red­ning kan are­nan kom­ma att byg­gas i Fri­ham­nen.

Er­sät­ta­ren till Li­se­bergs­hal­len skul­le kun­na pla­ce­ras i Fri­ham­nen, vi­sar en ut­red­ning av stads led­nings­kon­to­ret. Bakom för­sla­gets tå ren­bred ma­jo­ri­tet be­stå­en­de av op­po­si­tio­nen – som nu vill loc­ka över sty­ret. – Vi tar emot Al­li­an­sen med öpp­na fam­nar, sä­ger Mar­tin Wann­holt (D).

Det var i vå­ras som de tre störs­ta op­po­si­tions­par­ti­er­na – So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, De­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et – la ett ge­men­samt för­slag om att ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na för att upp­fö­ra en tem­po­rär are­na i Fri­ham­nen, som skul­le er­sät­ta Li­se­bergs­hal­len samt lö­sa Red­bergs­lid IK:s are­nakris.

Nu har stads­led­nings­kon­to­ret ut­rett frå­gan och stäl­ler sig po­si­ti­va till möj­lig­he­ten att upp­fö­ra en till­fäl­lig are­na, som står i upp till 15 års tid, på plat­sen.

– En vik­tig po­äng att lyf­ta fram, ut­ö­ver eli­tid­rot­ten och RIK:s be­hov som vi al­la kän­ner till, är att sta­den väx­er väl­digt myc­ket och det finns ett un­der­skott av hal­lar. Den här an­lägg­ning­en kom­mer kun­na va­ra i gång, in­te dyg­net runt, men väl­digt många tim­mar per dygn, sä­ger Jör­gen Her­mans­son, pla­ne­rings­le­da­re vid stads­led­nings­kon­to­ret.

– Den här an­lägg­ning­en kom­mer att mö­ta ett stort be­hov och un­der lång tid fram­ö­ver, sä­ger han.

Stads­led­nings­kon­to­ret har ta­git fram tre oli­ka möj­li­ga pla­ce­ring­ar. Des­sa är Ba­nan­pi­ren, den plats där Gö­taälv­bron lan­dar på Hi­sings­si­dan samt den yta vid Fri­ham­nen som ut­gjort par­ke­ring för bus­sar. Stads­led­nings­kon­to­ret re­kom­men­de­rar att den nya are­nan pla­ce­ras in­till den gam­la Gö­taälv­bron, där det 2022 ska dras ny spår­väg.

Stads­led­nings­kon­to­ret har pe­kat ut två for­mer av kon­struk­tio­ner som kan byg­gas. An­ting­en en över­trycks­kon­struk­tion (ett tält med två la­ger du­kar som bärs upp av ett hög­re luff­t­ryck på in­si­dan), som be­döms va­ra det bil­li­ga­re al­ter­na­ti­vet samt re­la­tivt okom­pli­ce­rat att grund­läg­ga, el­ler en fast kon­struk­tion som är tyng­re och mer kom­pli­ce­rad att grund­läg­ga, kos­tar mer och tar läng­re tid att byg­ga.

– Det är eko­no­mis­ka över­vä­gan­den man får gö­ra. Man kom­mer bil­li­ga­re un­dan med över­trycks­kon­struk­tion och slip­per gö­ra pål­ning­s­och mark­ar­be­ten. Å and­ra si­dan är den kanske in­te li­ka be­kväm och man mås­te job­ba med in­red­ning­en i en så­dan lös­ning. En fast hall ger fler möjlighete­r, en sta­bi­la­re kon­struk­tion, men kos­tar dub­belt så myc­ket, sä­ger Jör­gen Her­mans­son.

I upp­drags­for­mu­le­ring­en står det att are­nan ska kun­na er­sät­ta Li­se­bergs­hal­len, och om det ska gö­ras fullt ut krävs det en fast kon­struk­tion.

– Ska man gö­ra det fullt ut ska man ha en per­ma­nent scen, som i Par­til­le are­na till ex­em­pel, och då fun­kar det in­te med en över­trycks­lös­ning ut­an man be­hö­ver sta­bi­la­re gre­jer.

Stads­led­nings­kon­to­ret har pre­sen­te­rat fy­ra al­ter­na­tiv ut­i­från oli­ka am­bi­tions­ni­vå­er. Des­sa sträc­ker sig från en tem­po­rär are­na i dess enk­las­te form som upp­fyl­ler kra­ven för elit­hand­bol­len, till en kom­bi

Det finns för- och nack­de­lar med bäg­ge va­ri­an­ter­na, men vi har än­nu in­te ta­git ställ­ning till nå­gon av dem.

Mar­tin Wann­holt kom­mu­nal­råd (D)

na­tions­an­lägg­ning som möj­lig­gör eli­tid­rott, bred­did­rott, kul­tu­re­ve­ne­mang och kon­ser­ter.

En för­del med den se­na­re är att den skul­le ge­ne­re­ra sto­ra in­täk­ter som skul­le fi­nan­si­e­ra an­lägg­ning­ens drifts­kost­na­der. En nack­del är att RIK för­or­dat den enkla­re lös­ning­en ef­tersom den skul­le va­ra på plats snab­ba­re. En över­trycks­an­lägg­ning skul­le kun­na va­ra på plats ef­ter 12–18 må­na­der, me­dan det för en fast rör sig om drygt 24–36 må­na­der.

– Vi har ju för­sökt att be­skri­va oli­ka möjlighete­r som man får ta po­li­tisk ställ­ning till, sä­ger Jör­gen Her­mans­son.

De tre op­po­si­tions­par­ti­er­na, som i sig ut­gör en ma­jo­ri­tet, är al­la po­si­ti­va till vad ut­red­ning­en kom­mit fram till.

– Jag är väl­digt hopp­full om att vi ska kun­na kla­ra av ge­nom­fö­ra det­ta på ett bra sätt, kon­sta­te­rar Viktoria Trygg­va­dot­tir, kom­mu­nal­råd (S).

Me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na an­ser att det ”de­fi­ni­tivt kom­mer att bli en över­trycks­kon­struk­tion” är de and­ra två par­ti­er­na in­te li­ka tvär­säk­ra i si­na ut­ta­lan­den.

– Det finns för- och nack­de­lar med bäg­ge va­ri­an­ter­na, men vi har än­nu in­te ta­git ställ­ning till nå­gon av dem, sä­ger Mar­tin Wann­holt, kom­mu­nal­råd (D).

Väns­ter­par­ti­et är mer po­si­ti­va till den fas­ta kon­struk­tio­nen, men har in­te lan­dat i nå­gon de­fi­ni­tiv stånd­punkt.

– Ska man gö­ra det här så ska man gö­ra or­dent­ligt. Den ska än­då stå här un­der lång pe­ri­od, oav­sett hur man gör, och då finns fle­ra sa­ker att över­vä­ga, sä­ger Da­ni­el Bern­mar, kom­mu­nal­råd (V).

De tre par­ti­er­na skul­le kun­na få ige­nom ett be­slut om en tem­po­rär are­na ut­an stöd från öv­ri­ga par­ti­er, men vill nu sam­la en än­nu bre­da­re upp­slut­ning.

– Vi tar emot Al­li­an­sen med öpp­na fam­nar, sä­ger Mar­tin Wann­holt.

Den sto­ra knäck­frå­gan kom­mer att hand­la om are­nans drifts­form samt hur den ska fi­nan­sie­ras, ef­tersom det in­te finns någ­ra av­sat­ta me­del för den i den nu­va­ran­de bud­ge­ten.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la sam­tal un­der de kom­man­de vec­kor­na, vi vill ha så brett stöd som möj­ligt in­nan vi går vi­da­re, sä­ger Viktoria Trygg­va­dot­tir.

Bild: Ro­bin Aron

Er­sät­ta­ren till Li­se­bergs­hal­len skul­le kun­na pla­ce­ras i Fri­ham­nen, vi­sar en ut­red­ning av stads­led­nings­kon­to­ret.

Bild: Da­ni­el Götz­ha­ber

Så här skul­le en fast an­lägg­ning kun­na se ut. Den tem­po­rä­ra de­mon­ter­ba­ra ishal­len an­vän­des un­der OS i Sochi 2014, med ka­pa­ci­tet för 3 000 sit­tan­de.

Ar­kiv­bild: Olof Ohls­son

Idrotts­hal­len vid Sel­ma La­ger­löfs torg är en enkla­re va­ri­ant på en så kal­lad över­trycks­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.