Rätt­vi­sans kvar­nar mal lång­samt

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - An­ders Lund­vall

Det är in­tres­sant att nu får va­ra en del i det som många drab­bas av. Svå­rig­he­ten att få till ett av­slut som hör ihop med en kri­mi­nell gär­ning och att skur­ken änt­li­gen åta­las och fälls och att brottsoff­ret kan gå vi­da­re!

Jag gjor­de en po­li­san­mä­lan den 26 ju­ni 2019. Pre­sen­te­ra­de al­la be­vis över ett be­gång­et all­var­ligt brott och pre­sen­te­ra­de ock­så för­ö­va­ren. En för­stå­en­de och en­ga­ge­rad po­lis­man, ve­ri­fi­e­ra­de al­la be­vis och sa gans­ka om­gå­en­de ”det­ta kom­mer att dri­vas vi­da­re till åtal!”, li­ta på mig!

Nu när­mar vi oss mit­ten av ja­nu­a­ri, det vill sä­ga cir­ka sju må­na­der se­na­re, och åta­let är fort­fa­ran­de in­te väckt. Brot­tet kan ge upp till två års fäng­el­se. Med and­ra ord ett all­var­ligt brott, tro­li­gen i ni­vå med att slump­vis stic­ka kni­ven i nå­gon i Brunns­par­ken.

Jag li­der med dem som in­te får upp­rät­tel­se i vå­ra rätts­sa­lar och mås­te vän­ta i evig tid. Jag kan le­va med dröjs­må­let, men be­tänk om du är be­skylld för in­cest el­ler an­nan be­skyll­ning som vi­sar sig va­ra grund­lös och som kan ra­se­ra ditt liv. El­ler att du är ett våld­täktsof­fer som vän­tar på upp­rät­tel­se? Vän­te­ti­den till åtal kan sä­kert ibland kän­nas li­ka fru­stre­ran­de för den ut­pe­ka­de gär­nings­man­nen så­vi­da den­ne in­te ser det som en möj­lig­het att fort­satt en tid kun­na hål­la på med si­na kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter!

För­tro­en­det för rätts­sam­häl­let blir nag­gat i kan­ten på grund av de långa hand­lägg­nings­ti­der­na.

Ar­kiv­bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

Det tar orim­ligt lång tid för rätts­vä­sen­det att han­ter brott­mål. Hand­lägg­nings­ti­der­na är för­ödan­de långa, oav­sett om du är of­fer el­ler för­ö­va­re, skri­ver An­ders Lund­vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.