Miss­tänkt ex­tre­mist fick 400 000 för att slu­ta

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Sam­häl­le: En fast an­ställd på ett stat­ligt ung­doms­hem i Västsve­ri­ge, miss­tänkt för ex­tre­mism, får 400 000 kro­nor för att slu­ta sin tjänst.

Man­nen var ar­bets­be­fri­ad se­dan det fram­kom­mit att han an­ställt fem per­so­ner med kopp­ling­ar till an­ti­de­mo­kra­tis­ka sala­fis­tis­ka rö­rel­ser. Två av dem var man­nens släk­ting­ar. Fle­ra av män­nen var kän­da av po­li­sen och en av dem som job­bat med poj­kar­na på hem­met stöt­ta­de terrorgrup­pen IS på nä­tet.

Det är Sta­tens In­sti­tu­tions­sty­rel­se (Sis) som dri­ver hem­met och som står bakom över­ens­kom­mel­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.