Re­ge­ring­en pressas om ext­ra kom­mun­peng­ar

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ma­ria Da­vids­son Lars Lars­son Jo­a­kim Gok­sör TT

Bå­de Mo­de­ra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et krä­ver ome­del­bart ext­ra peng­ar till kom­mu­ner­na. Om in­te re­ge­ring­en age­rar, ho­tar de med eg­na ini­ti­a­tiv. Men fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) är in­te be­redd att i dags­lä­get ge be­sked om mer peng­ar.

– Vi åter­kom­mer med be­sked när vi är kla­ra med dis­kus­sio­ner­na med vå­ra sam­ar­bets­par­ti­er C, L och MP, sä­ger Mag­da­le­na An­ders­son på en press­träff.

Vår­pro­po­si­tio­nen läggs fram i april, och då kan det kom­ma mer peng­ar. Men kom­mu­ner och lands­ting kan få be­sked ti­di­ga­re än så, en­ligt fi­nans­mi­nis­tern.

Mag­da­le­na An­ders­son är dock be­kym­rad över det sätt som M och V age­rar på – bå­da par­ti­er­na är be­red­da att dri­va ige­nom den ext­ra bud­get­sats­ning­en ge­nom för­hand­ling­ar i riks­da­gen. An­ders­son an­ser att det skul­le ska­da bud­get­pro­ces­sen att nu bör­ja ri­va i re­dan be­slu­ta­de an­slag och upp­ger att nå­got lik­nan­de in­te skett i mo­dern tid.

– Om bil­den i om­värl­den blir att Sve­ri­ge in­te har nå­gon ord­nad bud­get­pro­cess, det är klart att det skul­le ska­da för­tro­en­det, sä­ger hon.

Med ba­ra nå­gon tim­mes mel­lan­rum pre­sen­te­ra­de M och V si­na krav på re­ge­ring­en om mer peng­ar till väl­fär­den, och i M:s fall även till rätts­vä­sen­det. Bå­da par­ti­er­na lyf­te fram det aku­ta och an­sträng­da eko­no­mis­ka lä­get, med be­fa­ra­de ned­drag­ning­ar in­om skola och vård som följd.

Mo­de­ra­ter­na vill sat­sa 3 mil­jar­der kro­nor i ge­ne­rel­la stats­bi­drag i en så kal­lad ext­ra bud­get, me­dan Väns­ter­par­ti­et an­ser att det be­hövs minst 10 mil­jar­der.

V är vil­ligt att för­hand­la, även om man sä­ger nej till en del av M:s fi­nan­sie­rings­för­slag.

– Vi är be­red­da att sät­ta oss ner med Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na re­dan den­na vec­ka, sä­ger V-le­da­ren Jo­nas Sjöstedt.

Om re­ge­ring­en vill und­vi­ka det mås­te den ome­del­bart – re­dan i ons­da­gens par­ti­le­dar­de­batt – ge be­sked om mer peng­ar till kom­mu­ner­na, en­ligt Sjöstedt.

M-le­da­ren Ulf Kris­ters­son an­ser att lä­get är akut.

– Vi vill pri­o­ri­te­ra peng­ar­na bätt­re och läg­ga re­sur­ser­na där re­sur­ser nu be­hövs. Det är den kom­mu­na­la väl­fär­den, när kom­mu­ner nu tving­as skä­ras ned i en be­gyn­nan­de låg­kon­junk­tur. Och det hand­lar om nya peng­ar till po­li­sen och rätts­vä­sen­det, så att vi får stopp på vål­det, sä­ger Kris­ters­son.

Det po­li­tiskt uni­ka för­sla­get från ett op­po­si­tions­par­ti till vad som kal­las en ext­ra bud­get ska läg­gas fram i riks­da­gens fi­nans­ut­skott på tors­dag och sik­tet är in­ställt på att få ige­nom för­sla­get till den 1 mars, en­ligt Kris­ters­son. Det ska ske i form av ett så kal­lat ini­ti­a­tiv.

– Nu ser in­te re­ge­ring­en att det är ett akut lä­ge, men vi ser ett akut lä­ge. Då tyc­ker jag att det är vårt an­svar som op­po­si­tion att läg­ga de för­slag som skul­le kun­na ge­nom­fö­ras, sä­ger han till TT.

Han vet in­te vil­ka par­ti­er som kan tän­kas stöd­ja för­sla­get, men fram­hål­ler att de fy­ra op­po­si­tions­par­ti­er­na al­la har sagt att de vill stär­ka väl­fär­den, det vill sä­ga M, KD, V och SD.

– Det är ett bra för­slag från M:s si­da, så jag kom­mer att stäl­la mig bakom det på tors­da­gens sam­man­trä­de, sä­ger SD:s eko­no­misk-po­li­tis­ke ta­les­per­son Oscar Sjöstedt.

KD har än­nu in­te kom­men­te­rat ini­ti­a­ti­ven.

Det finns dock sto­ra pro­blem för M och V att enas om ett ge­men­samt för­slag. De har helt oli­ka syn på hur ex­tra­peng­ar­na ska fi­nan­sie­ras.

M vill stop­pa re­ge­ring­ens för­slag om ett friår och för­sla­get om fler ex­tratjäns­ter som ar­bets­mark­nads­po­li­tisk åt­gärd. M vill även stop­pa byggsub­ven­tio­ner, det så kal­la­de in­gångs­av­dra­get och dra ned på bi­stån­det, för att få fram peng­ar till sats­ning­ar­na.

V kan tän­ka sig att sä­ga nej till för­sla­get om ut­veck­lings­tid, det som M kal­lar friår, och in­gångs­av­dra­get. Men det är ute­slu­tet att mins­ka byggsub­ven­tio­ner och bi­stån­det.

V, å sin si­da, kan tän­ka sig att ta peng­ar­na ur stats­kas­san och mins­ka det of­fent­li­ga fi­nan­si­el­la spa­ran­det. Nå­got som är svår­smält för M.

M och V har dock helt oli­ka syn på hur det ska fi­nan­sie­ras

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.