Bo­an­non­ser­na som blir till hu­mor on­li­ne

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ro­bin Rasper ro­[email protected]

Hem­ne­tan­non­ser – då tän­ker man van­ligt­vis på fo­ton av lju­sa och fräscha bo­stä­der med stil­le­ben av ci­tro­ner, avo­ka­do el­ler kro­närt­skoc­kor i hög. Men det finns de som av­vi­ker från hem­in­re­dar­nas råd, nå­got som hu­mor­kon­tot ”Hem­net­knar­kar­na” på Instagram of­ta är snab­ba på att upp­märk­sam­ma. ”An­ti-sty­ling” be­hö­ver dock in­te va­ra en då­lig af­fär, en­ligt mäk­lar­na. – Vi har haft ett par så­da­na ob­jekt som fått van­sin­nigt myc­ket klick på vår sajt, sä­ger Jo­han Nor­den­felt, in­for­ma­tions­chef hos fas­tig­hets­mäk­la­ren Erik Ols­son.

En bo­stads­för­sälj­ning går i dag of­ta hand i hand med en kon­sul­ta­tion av en hem­in­re­da­re el­ler ”sty­list”. Det är så­pass van­ligt att fle­ra fas­tig­hets­mäk­la­re själ­va er­bju­der kom­pe­ten­sen, skul­le den in­te fin­nas in­om fö­re­ta­get för­med­las i stäl­let en fri­ståen­de sty­lan­de sam­ar­bets­part­ner.

Må­let med att an­li­ta en pro­fes­sio­nell hem­in­re­da­re är för­stås att max­i­me­ra bo­sta­dens at­trak­tions­kraft. Och prislap­pen.

Sett till top­pan­non­ser­na på bo­stads­saj­ten Hem­net ver­kar bud­ska­pet nått fram.

Gör man av­steg från det tyd­li­ga form­språ­ket i bo­stads­an­non­ser­na kan det till och med bli äm­ne för hu­mor on­li­ne. Det vi­sar Instagram­kon­tot Hem­net­knar­kar­na som se­dan bör­jan av 2018 skaf­fat sig över 150 000 föl­ja­re.

– Det kanske är skönt att se hem som in­te är så him­la per­fek­ta – många mår väl näs­tan då­ligt av det per­fek­ta man ser på ex­em­pel­vis Hem­net och på Instagram. Att ibland in­se att man har det bätt­re hem­ma än vis­sa and­ra är nog en skön käns­la, sä­ger Stock­holmsmäk­la­ren bakom Hem­net­knar­kar­na som vill va­ra ano­nym.

Mitt ibland de många, tro­ligt­vis ofri­vil­ligt ko­mis­ka bil­der­na finns san­no­likt vad Jo­han Nor­den­felt, in­for­ma­tions­chef för fas­tig­hets­mäk­la­ren Erik Ols­son, kal­lar för ”an­ti-sty­la­de” bo­stä­der. Görs det på rätt sätt kan an­non­sen få stor sprid­ning på nä­tet och chan­ser­na för en klätt­ran­de bud­giv­ning ökar, sä­ger han.

– Ett ex­em­pel på där ”an­ti-sty­ling” gav ett väl­digt in­tres­se var när vi för­med­la­de en sam­la­res bostad fylld med hö­gar av hund­ra­tals tid­ning­ar och böc­ker. I nor­ma­la fall upp­levs in­te det som ljust, fräscht och rym­ligt men för att få bosta­den at­trak­tiv i en mer tra­di­tio­nell me­ning skul­le det krä­vas väl­digt myc­ket, sä­ger Jo­han Nor­den­felt.

Det räc­ker dock in­te en­bart att stic­ka ut och bli vi­ral on­li­ne, fort­sät­ter in­for­ma­tions­che­fen på Erik Ols­son.

– I grun­den fanns ock­så en ana­lys om att mål­grup­pen för sam­la­rens bostad in­te var räd­da för att kav­la

Ska man va­ra unik krävs det att det görs på ett se­ri­öst sätt så folk för­blir in­tres­se­ra­de av att kö­pa

Jo­han Nor­den­felt in­for­ma­tions­chef, Erik Ols­son

upp är­mar­na och re­no­ve­ra. Vi på Erik Ols­son tyc­ker sty­ling är en av fle­ra vik­ti­ga de­tal­jer för att få bosta­den så at­trak­tiv som möj­ligt. Ska man va­ra unik krävs det att det görs på ett se­ri­öst sätt så folk för­blir in­tres­se­ra­de av att kö­pa, sä­ger Jo­han Nor­den­felt.

En fir­ma som har god er­fa­ren­het av att gå emot sty­lingtren­den är upp­länds­ka Mäklar­cent­rum. Sär­skilt när det kom till ett re­no­ve­rings­ob­jekt i He­by som ham­na­de på Hem­net­knar­kar­na un­der hös­ten (ovan). Vd Pe­ter Lars­son tac­kar Instagram­kon­tot för pub­li­ci­te­ten.

– An­non­sen fick otro­ligt stort ge­nom­slag, vi ha­de hemskt myc­ket folk på vis­ning­en och ägar­na fick för­hål­lan­de­vis myc­ket bra be­talt. Jag får del­vis tac­ka Hem­net­knar­kar­na för den ext­ra knuf­fen pub­li­ci­tet som in­läg­get gav, sä­ger Mäklar­cent­rums vd.

För de fles­ta är av­ste­gen från den mer tra­di­tio­nel­la sty­ling­en li­te väl vå­gat, in­te minst då det för många rör sig om li­vets störs­ta af­fär. När Si­fo 2018 frå­ga­de svens­kar vad de tror sty­ling med­för sva­ra­de när­ma­re hälf­ten att in­sat­ser för att vi­sa bosta­den från sin bäs­ta si­da skul­le öka slut­pri­set med 10 pro­cent el­ler mer.

Den håll­ning­en de­lar Bjur­fors för­sälj­nings­chef Pe­ter Waern.

– Ge­ne­rellt sett be­ta­lar sig fint pre­sen­te­ra­de och sty­la­de bo­stä­der bäst, sä­ger Pe­ter Waern, för­sälj­nings­chef hos Bjur­fors.

I stäl­let för fär­re sty­la­de bo­stads­an­non­ser kring pri­va­ta lä­gen­he­ter och vil­lor räk­nar han med att kun­der­na kom­mer krä­va än­nu mer fram­ö­ver.

– Kun­der­na väl­jer in­te en­bart bland fle­ra mäk­la­re in­för en för­sälj­ning i dag – man träf­far även fle­ra sty­lis­ter. Det är mer av en ur­vals­pro­cess även på den fron­ten, sä­ger Pe­ter Waern.

In­te ens mäk­la­ren bakom Hem­net­knar­kar­na ser nå­gon stör­re upp­si­da med bry­ta mot den kon­for­ma för­sälj­nings­sty­ling­en på lan­dets bo­stads­saj­ter.

– Kö­par­na vill väl egent­li­gen se ett fint hem och kanske in­te bil­der på där en hund sit­ter på ett bord. Då tror jag det är bätt­re att få ser ex­akt hur bosta­den ser ut. Sam­ti­digt kan en hund på ett bord ge fler klick vil­ket kan leda till ett hög­re slut­pris. Men det be­ror på bosta­den man säl­jer, sä­ger mäk­la­ren bakom Hem­net­knar­kar­na.

Av­vi­kan­de bo­stads­an­non­ser får tu­sen­tals skratt på Instagram. Men det kan ock­så va­ra ett bra sätt att få upp slut­pri­set på.

Bild: Mäklar­cent­rum/Sö­der­mäk­lar­na

Re­klamjing­eln ”cy­keln på kö­pet” blev ”cy­keln i kö­ket” när Sö­der­mäk­lar­na skul­le säl­ja en lä­gen­het i Års­ta, Stock­holm.

Här är kvin­nor­na som ska pres­sa ar­bets­lös­he­ten. Från väns­ter ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Eva Nord­mark (S) och ny­till­träd­da ge­ne­ral­di­rek­tö­ren Ma­ria Mind­ham­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.