Flest var­sel se­dan 2014

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ar­bets­lös­he­ten fort­sät­ter att sti­ga och lig­ger nu på den högs­ta ni­vån på två år, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en. Upp­säg­ning­ar­na har in­te va­rit så många se­dan 2014. Även i Väst­ra Gö­ta­land sti­ger ar­bets­lös­he­ten.

Fär­re nya jobb, fler som sö­ker och fler som blir av med job­bet. Det är den enk­la ma­te­ma­ti­ken bakom tren­den att ar­bets­lös­he­ten i fjol vän­de upp för förs­ta gång­en på länge. I slu­tet av 2019 ha­de an­ta­let in­skriv­na ar­bets­lö­sa hos lan­dets ar­bets­för­med­ling­ar ökat med 29 000 till 374 000 jäm­fört med ett år ti­di­ga­re.

Upp­gång­en är bred och gäl­ler al­la grup­per, så­väl in­ri­kes som ut­ri­kes föd­da, unga som äld­re, kvin­nor och män.

Som an­del av ar­bets­kraf­ten har ar­bets­lös­he­ten sti­git till 7,2 pro­cent, en­ligt myn­dig­he­tens trend­vär­den. Man får bac­ka till feb­ru­a­ri 2018 för att hit­ta en hög­re siff­ra. För kvin­nor har ar­bets­lös­he­ten in­te va­rit så hög, 7,1 pro­cent, se­dan bör­jan av 2016.

– Vi ser ing­en dra­ma­tik, ut­an det hand­lar om en av­matt­ning från höga ni­vå­er, sä­ger Eva Nord­mark.

Hon pe­kar på re­ge­ring­ens sats­ning­ar i år som ska mö­ta den sva­la­re ar­bets­mark­na­den, 1,3 mil­jar­der i ett jobb­pa­ket be­stå­en­de av ex­tratjäns­ter, ar­bets­mark­nads­ut­bild­ning, som i fjol låg på hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er, och oli­ka ut­bild­nings­in­sat­ser. Dess­utom fick Ar­bets­för­med­ling­en 900 mil­jo­ner kro­nor ext­ra i stödin­sat­ser.

Blir lä­get vär­re har re­ge­ring­en till­räck­ligt med fi­nan­si­el­la musk­ler att kom­ma med fler åt­gär­der, en­ligt ar­bets­mark­nads­mi­nis­tern.

Var­sel­sta­tisti­ken är ock­så trend­mäs­sigt i sti­gan­de. Upp­säg­ning­ar­na,

i form av var­sel un­der slu­tet av 2019, har in­te va­rit så många se­dan mit­ten av 2014, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­ens sta­tistik, ba­se­rat på trend­vär­den.

I Väst­ra Gö­ta­lands län lig­ger ar­bets­lös­he­ten på 6,6 pro­cent, nå­got läg­re än riks­snit­tet. Men även här har siff­ror­na sti­git. I slu­tet av 2019 var näs­tan 57 000 per­so­ner i lä­net in­skriv­na som ar­bets­lö­sa, vil­ket in­ne­bar en ök­ning med 10 pro­cent jäm­fört med sam­ma må­nad året in­nan. Sam­ti­digt var an­ta­let per­so­ner som varsla­des om upp­säg­ning fär­re. I de­cem­ber 2018 rör­de det sig om 436 per­so­ner, me­dan det i de­cem­ber 2019 var 345.

Men, ar­bets­mark­na­den är fort­fa­ran­de god. Det är trots allt re­la­tivt lätt att hit­ta nytt ar­be­te, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­ens jobb­pro­gno­ser – i al­la fall om den ar­bets­sö­kan­de är be­redd att bred­da sig, yr­kes­mäs­sigt el­ler geo­gra­fiskt. Bil­den be­kräf­tas av and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som han­te­rar jobb­för­med­ling och stöd, ex­em­pel­vis TRR och TSL.

”Un­der de se­nas­te åren har jobb­till­väx­ten hi­sto­risk sett va­rit stark, och däm­pas nu från höga ni­vå­er”, skri­ver An­ni­ka Sundén, ana­lys­chef på Ar­bets­för­med­ling­en, i en kom­men­tar.

Mest har ar­bets­lös­he­ten ökat i Sö­der­man­land det se­nas­te året, plus 0,9 pro­cen­ten­he­ter, ett län som ock­så har den högs­ta an­de­len i he­la lan­det, 10,2 pro­cent. Näst högst ar­bets­lös­het har Gäv­le­borg, 10,1 pro­cent. Lägst an­del ar­bets­sö­kan­de har Väs­ter­bot­ten, 5,8 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.