Kon­sult­fir­ma: Vol­vo Cars kan få bö­ter på fy­ra mil­jar­der

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Näs­ta år skär­per EU kra­ven på hur myc­ket kol­di­ox­id bil­till­ver­ka­re får släp­pa ut – och det kan bli dyrt för Vol­vo Cars. Om Vol­vo in­te lyc­kas ka­pa si­na ut­släpp i tid vän­tar bö­ter på över fy­ra mil­jar­der kro­nor, en­ligt en rap­port från PA Con­sul­ting.

Näs­ta år, 2021, in­för EU hår­da­re ut­släpps­mål för kol­di­ox­id, na­tur­ligt­vis med syf­tet att hind­ra kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Al­la eu­ro­pe­is­ka bil­till­ver­ka­re får då eg­na mål, be­ro­en­de på vil­ka slags mo­del­ler de har i si­na port­föl­jer, för hur myc­ket kol­di­ox­id just de­ras bi­lar får släp­pa ut – om de släp­per ut mer vän­tar höga bö­ter. Ex­akt hur höga har kon­sult­fir­man PA Con­sul­ting nu un­der­sökt för fem­te året i rad, en ny­het DN var först med att be­rät­ta.

Al­la de 13 störs­ta bil­till­ver­kar­na kom­mer få bö­ter en­ligt rap­por­tens be­räk­ning­ar. Ing­en stor till­ver­ka­re kla­rar näm­li­gen si­na mål i nu­lä­get.

Vol­vo Cars EU-mål lig­ger till ex­em­pel på 108,5 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter, långt från de 129,5 gram Vol­vo Cars bi­lar i snitt släpp­te ut 2018. PA Con­sul­ting spår att Vol­vo lyc­kas få ned si­na ut­släpp till 121 gram per kilo­me­ter näs­ta år – det skul­le be­ty­da att bil­till­ver­ka­ren åker på bö­ter på 382 mil­jo­ner eu­ro, drygt fy­ra mil­jar­der svens­ka kro­nor.

Vol­vo lig­ger ock­så i bot­ten av ut­släpps­li­gan – de ham­nar på plats 11 av de to­talt 13 till­ver­ka­re kon­sult­bo­la­get un­der­sökt. Bäst, allt­så den till­ver­ka­re som släp­per ut minst kol­di­ox­id, är i stäl­let ja­pans­ka Toyo­ta. Toyo­tas bi­lar släpp­te i snitt ut 100,9 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter 2018 och vän­tas mins­ka till 95,1 gram 2021. Det be­ty­der bö­ter på 18 mil­jo­ner eu­ro, cir­ka 190 mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Toyo­tas ut­släpps­mål lig­ger näm­li­gen på 94,9 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter.

Sam­man­lagt vän­tas de 13 sto­ra bil­till­ver­kar­na få bö­ter på 14,5 mil­jar­der eu­ro en­ligt rap­por­ten – runt 153 mil­jar­der svens­ka kro­nor. All­ra högst straffav­gift, his­nan­de 4,5 mil­jar­der eu­ro, vän­tas Volks­wa­gen dra på sig. En an­led­ning till den höga siff­ran är att Volks­wa­gen säl­jer väl­digt många bi­lar in­om EU.

Bild: Vol­vo Cars

Vol­vo Cars bi­lar hör till de som, i snitt, släp­per ut mest kol­di­ox­id per kilo­me­ter, en­ligt en ny rap­port. Det be­ty­der att bil­till­ver­ka­ren kan straf­fas med bö­ter på över fy­ra mil­jar­der kro­nor re­dan näs­ta år, en­ligt PA Con­sul­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.