Di­a­ko­ner hjäl­per med skuld- och bud­getråd

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ekonomi: Nu har Fi­nansin­spek­tio­nen bör­jat ut­bil­da kyr­kans di­a­ko­ner i pri­va­te­ko­no­mi, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio P4 Hal­land.

– Svens­ka kyr­kan mö­ter dag­li­gen per­so­ner som be­fin­ner sig i kris, sä­ger So­fia Tyréus, pro­jekt­le­da­re för Fi­nansin­spek­tio­nens kur­ser, till Sve­ri­ges Ra­dio.

Av­sik­ten är att al­la kyr­kans stift ska få ut­bild­ning, så att de kan hjäl­pa till med att ord­na upp folks ekonomi. In­om ett år ska ut­bild­ning­ar­na va­ra ge­nom­för­da.

– Till­sam­mans kan vi bå­de fö­re­byg­ga och hjäl­pa folk att ta sig ur överskuld­sätt­ning, sä­ger hon. (TT)

Ar­kiv­bild: Kyr­re Li­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.