Fle­ra grip­na ef­ter flyg­kra­schen i Iran

Göteborgs-Posten - - Världen -

Irans re­ge­ring ska ta sitt an­svar för att 176 män­ni­skor om­kom när ett ukrainskt plan sköts ned ut­an­för Te­he­ran i för­ra vec­kan, sä­ger lan­dets pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni. Han upp­re­par sitt löf­te om att de som är skyl­di­ga till hän­del­sen ska straf­fas.

Det var ett oför­låt­ligt fel som låg bakom ned­skjut­ning­en av pla­net en­ligt Ro­ha­ni, som i ett tv-sänt tal lo­var att hän­del­sen ska ut­re­das nog­grant. Han sä­ger att det in­te är en en­skild per­son, ut­an fle­ra, som kom­mer att ut­re­das för hän­del­sen.

– Att den irans­ka mi­li­tä­ren er­känt sitt miss­tag är ett bra förs­ta steg. Vi bör för­säk­ra män­ni­skor om att det in­te kom­mer att hän­da igen, sä­ger pre­si­den­ten.

Fle­ra per­so­ner har gri­pits ef­ter ”om­fat­tan­de ut­red­ning­ar”, upp­ger Gho­lam­hos­se­in Es­mai­li, ta­les­per­son vid Irans ju­sti­tie­de­par­te­ment, ut­an att ge när­ma­re de­tal­jer.

– Rätts­vä­sen­det mås­te bil­da en spe­ci­al­dom­stol med högt upp­sat­ta do­ma­re och ti­o­tals ex­per­ter. He­la värl­den kom­mer att tit­ta på, sä­ger Ro­ha­ni.

Om­värl­dens press på Iran har va­rit stark ef­ter hän­del­sen, och krav på en om­fat­tan­de och trans­pa­rent ut­red­ning har upp­re­pats från många håll.

Någ­ra tim­mar fö­re Ro­ha­nis tal ha­de Ka­na­das pre­miär­mi­nis­ter Jus­tin Tru­deau sagt att flyg­kra­schen, där 57 ka­na­den­sa­re om­kom, del­vis be­rod­de på USA.

– Om det in­te fanns någ­ra spän­ning­ar, om de in­te ny­li­gen ha­de trap­pats upp i re­gi­o­nen, så skul­le des­sa ka­na­den­sa­re va­ra hem­ma med si­na fa­mil­jer nu.

Tru­deaus ut­ta­lan­den gjor­des i en in­ter­vju med det ka­na­den­sis­ka tv-bo­la­get Glo­bal te­le­vi­sion.

Al­la de 176 per­so­ner som be­fann sig på pla­net från ukrains­ka UIA om­kom då pla­net sköts ned ef­ter att ha lyft från Te­he­ran i ons­dags mor­se. 57 av dem var ka­na­den­sis­ka med­bor­ga­re.

Kri­tik mot det sätt som Irans sty­re har han­te­rat flyg­kra­schen har bland an­nat fram­förts un­der de­mon­stra­tio­ner i Te­he­ran, som bit­vis har be­skri­vits som ka­o­tis­ka. Gho­lam­hos­se­in Es­mai­li upp­ger att rätts­vä­sen­det har to­le­rans när det gäl­ler fred­li­ga pro­tes­ter, men att runt 30 per­so­ner har gri­pits un­der de­mon­stra­tio­ner­na.

Iran har ti­di­ga­re för­kla­rat ned­skjut­ning­en som ett tra­giskt miss­tag, som kom någ­ra tim­mar ef­ter det att lan­det ha­de av­fy­rat ro­bo­tar mot ira­kis­ka mi­li­tär­ba­ser som an­vänds av ame­ri­kans­ka sol­da­ter.

Tru­deau sä­ger att han gär­na ha­de ve­lat ha en var­ning i för­väg från USA om drö­na­r­at­tac­ken mot So­lei­ma­ni.

Ka­na­da har, pre­cis som de and­ra län­der­na vars med­bor­ga­re om­kom­mit i hän­del­sen, va­rit tyd­li­ga med att de för­vän­tar sig fullt sam­ar­be­te från Irans si­da när det gäl­ler ut­red­ning­en av kra­schen, där 17 per­so­ner hem­ma­hö­ran­de i Sve­ri­ge om­kom.

Re­pre­sen­tan­ter från de drab­ba­de län­der­na har in­lett ett sam­ar­be­te.

”Sve­ri­ges sär­skil­da kon­su­lä­ra team har i dag haft förs­ta ar­bets­da­gen i Te­he­ran ef­ter ned­skjut­ning­en. Grup­pen har bland an­nat haft mö­te med den in­ter­na­tio­nel­la stöd­grup­pen, och ett in­ten­sivt ar­be­te på­går i sam­ar­be­te med irans­ka myn­dig­he­ter och and­ra in­blan­dan­de län­der. Det är ett svårt och kom­pli­ce­rat upp­drag”, skri­ver ut­ri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de (S) till TT via sin press­sek­re­te­ra­re.

Bild: Irans pre­si­dent­stab

Irans pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.