Jät­te­lik sats­ning på tys­ka järn­vä­gar

Göteborgs-Posten - - Världen -

Tyskland: Re­ge­ring­en vi­ker 62 mil­jar­der eu­ro för att rus­ta upp och stär­ka järn­vägs­nä­tet. Trans­port­mi­nis­ter Andre­as Scheu­er ta­lar om ”det vik­ti­gas­te mo­der­ni­se­rings­pro­gram­met i Tysklands histo­ria”. De stat­li­ga peng­ar­na mot­sva­rar en halv svensk stats­bud­get. Ope­ra­tö­ren Deutsche Bahn (DB) skju­ter till 24 mil­jar­der eu­ro, vil­ket in­ne­bär att sats­ning­en to­talt om­fat­tar över 900 mil­jar­der kro­nor.

Ett mål med pro­gram­met, som ska på­gå till 2030, är att få re­se­nä­rer att väl­ja grö­na­re trans­por­tal­ter­na­tiv. DB-che­fen Ri­chard Lutz lo­var att punkt­lig­he­ten ska bli bätt­re, även om upp­rust­ning­en kom­mer att in­ne­bä­ra en hel del bök för re­se­nä­rer­na. (TT-AFP)

Bild: Mi­chael Prob­st

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.