Fle­ra grip­na vid raz­zi­or mot ter­ror­miss­tänk­ta

Göteborgs-Posten - - Världen -

Po­li­sen ge­nom­för­de i går sto­ra raz­zi­or i fle­ra för­bunds­län­der i Tyskland.

En åklagar­myn­dig­het i Ber­lin be­skri­ver in­sat­ser­na som rik­ta­de mot ”för­be­re­del­ser för ett stort vålds­dåd som in­ne­bär hot mot ri­kets sä­ker­het”.

De miss­tänk­ta grup­pe­ring­ar­na upp­ges till­hö­ra isla­mis­tis­ka mil­jö­er med ur­sprung i Tjetje­ni­en. Ta­les­per­so­ner för myn­dig­he­ter­na för­kla­rar dock att det in­te hand­lat om nå­got ome­del­bart hot om terror­dåd.

Rä­der­na var fo­ku­se­ra­de till Ber­lin-om­rå­det, men äg­de rum även i Bran­den­burg, Nordrhe­in-West­fa­len och Thü­ring­en. Ett an­tal per­so­ner i åld­rar mel­lan 20 och 30 år ska ha gri­pits i bland an­nat

Lud­wigs­fel­de och Ber­lin.

Bland an­nat stick­va­pen och da­ta­lag­ringsen­he­ter har ta­gits i be­slag på de ge­nom­sök­ta adres­ser­na.

Ber­lin-tid­ning­en BZ skri­ver att po­li­sen miss­tän­ker att de grip­na har re­kog­no­sce­rat in­för möj­li­ga terror­dåd.

Ba­se­rat på hit­ta­de bil­der kan en sy­na­go­ga i Ber­lin ha va­rit påtänkt som mål.

Tysk po­lis är nu­me­ra på hel­spänn mot ter­ro­rism, ef­ter fle­ra blo­di­ga at­tac­ker på se­na­re år.

I det död­li­gas­te då­det kräv­des tolv liv när en man från Tu­ni­si­en kör­de en ka­pad last­bil ge­nom en jul­mark­nad i Ber­lin 2016. Gär­nings­man­nen sköts se­na­re ihjäl i Ita­li­en.

Bild: Den­nis Brätsch

Po­lis i en trapp­upp­gång i Ber­lin­om­rå­det vid en av tis­da­gens raz­zi­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.