Jo­a­kim Thå­ström spe­lar in ny mu­sik

Göteborgs-Posten - - Kultur - Jo­han Lin­dqvist jo­han.lin­[email protected]

Mu­sik: Svens­ke rock­le­gen­da­ren Jo­a­kim Thå­ström är på gång med nya lå­tar. Just nu är han i Pal­ma på Mal­lor­ca för att spe­la in i var­ber­ga­ren Fred­rik Tho­man­ders stu­dio.

Pal­ma Mu­sic Stu­di­os är Fred­rik Tho­man­ders dröm­pro­jekt. Han hit­ta­de rätt plats i cen­tra­la Pal­ma 2016 och har se­dan lå­tit byg­ga en mo­dern in­spel­nings­stu­dio i tre vå­ning­ar och som drog igång verk­sam­he­ten i no­vem­ber 2017.

Un­der tis­da­gen la­de man ut en bild på sitt Instagram-kon­to som vi­sar Jo­a­kim Thå­ström på plats i stu­di­o­sof­fan. ”Förs­ta in­spel­ning­en i vår stu­dio det nya år­tion­det var med le­gen­da­ris­ke svens­ke roc­kar­tis­ten Jo­a­kim Thå­ström. Det känns som en lo­van­de start”, skri­ver stu­di­on.

Thå­ströms se­nas­te ski­va, ”Central­mas­si­vet”, kom 2017. Det har se­dan en tid till­ba­ka ryk­tats om ett nytt al­bum un­der 2020. Ti­di­ga­re har Thå­ström valt att spe­la in i bland an­nat Ber­lin, Stock­holm och Karl­stad men nu har han allt­så hit­tat en be­tyd­ligt so­li­ga­re och mer av­slapp­nad mil­jö.

Fred­rik Tho­man­der, som dri­ver stu­di­on i Pal­ma, är ock­så låt­skri­va­re och har bland an­nat täv­lat i Me­lo­di­festi­va­len. Se­nast i fjol, som upp­hovs­man till ban­det Pa­gan Fu­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.