Dol­di­sen som kan få sitt ge­nom­brott i ”Box 21”

Göteborgs-Posten - - Kultur - Ann Ed­li­den TT

Han är en dol­dis som vill vär­na om sitt pri­vat­liv och of­tast tac­kar nej till in­ter­vju­er. Men med hu­vud­rol­len i Vi­aplays stor­sats­ning ”Box 21” lär Le­o­nard Ter­felt fram­ö­ver bli sy­no­nym med po­li­sen Ewert Grens. – Det finns ju säm­re roll­fi­gu­rer att bli för­knip­pad med, sä­ger han.

Le­o­nard Ter­felt film­de­bu­te­ra­de i ”Jal­la! Jal­la!” (där han spe­la­de bror till sång­ers­kan La­le­hs roll­fi­gur) för 20 år se­dan. Han har gjort rol­ler på bå­de Dra­ma­ten och Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm, men även synts i ett fler­tal Wal­lan­der­fil­mer. I den förs­ta sä­song­en av fy­ra om An­ders Roslund och Bör­ge Hell­ströms po­lis Ewert Grens gör han sin störs­ta roll hit­tills. ”Box 21”; en mörk histo­ria om traf­fic­king, har spe­lats in i Ru­mä­ni­en.

– Jag läs­te bo­ken in­nan ma­nu­set var fär­digt, mest för att för­kov­ra mig. Vi har änd­rat så att Ewert Grens är yng­re än i böc­ker­na, dels för att för­nya roll­fi­gu­ren men även för att föl­ja hans ut­veck­ling till en gans­ka myc­ket äld­re och hämnd­lys­ten po­li­sjä­kel, sä­ger Le­o­nard Ter­felt.

In­spel­ning­ar­na i Bu­ka­rest på­gick un­der fy­ra må­na­der och sche­mat tillät tolv tim­mar långa in­spel­nings­da­gar, nå­got som tär­de på kraf­ter­na.

– Det hän­der en hel del gans­ka tunga sa­ker i hand­ling­en, som al­la vet som har läst bo­ken. Det är otro­ligt in­tres­sant att som skå­de­spe­la­re få ge­stal­ta de här mör­ka käns­lor­na. Att hand­ling­en lik­som drivs mot en spi­ral av ut­matt­ning gjor­de att jag ock­så ham­na­de där på slu­tet, vil­ket på sätt och vis blev en till­gång för se­ri­en.

An­ders Roslund och den nu­me­ra bort­gång­ne med­för­fat­ta­ren Bör­ge Hell­ström tac­ka­de länge nej till att gö­ra tv av Ewert Grens-böc­ker­na. Men nu har Roslund va­rit in­vol­ve­rad i ma­nus­skri­van­det och även va­rit på plats un­der in­spel­ning­ar­na.

– Att ha ett så­dant in­timt sam­ar­be­te med An­ders var en otro­lig till­gång. Han fanns he­la ti­den till­gäng­lig för dis­kus­sio­ner och frå­gor som gjor­de att man kun­de få ve­ta mer om var­för Ewert gör som han gör och vem han är för An­ders och

Bör­ge, sä­ger Le­o­nard Ter­felt.

Ge­nom åren har han und­vi­kit in­ter­vju­sam­man­hang och mest gjort bi­rol­ler på film, för­u­tom ”Leo”, som han gjor­de med vän­nen Jo­sef Fa­res ef­ter ”Jal­la! Jal­la!”. Men med hu­vud­rol­len i en fy­ra sä­song­er lång stor­sats­ning från Vi­aplay kom­mer Le­o­nard Ter­felt för­mod­li­gen att bå­de bli igen­känd på stan och få fin­na sig i att bli för­knip­pad med sin roll­fi­gur.

– Jag har va­rit obe­kväm i in­ter­vju si­tu­a­tio­ner och för­sökt må­na om mitt pri­vat­liv. Jag har nog va­rit li­te feg. Det har ba­ra med mig själv att gö­ra, men jag för­sö­ker lä­ra mig att tri­vas.

Tve­ka­de du in­för att tac­ka ja till rol­len?

– Det är klart att jag har tänkt i de banorna att jag var rädd för att ham­na i ett fack. Men det finns ju säm­re roll­fi­gu­rer att för­knip­pas med, Ewert Grens är en väl­digt in­tres­sant per­son att ge­stal­ta.

Näs­ta sä­song av se­ri­en bör­jar spe­las in se­na­re i vår. Un­der hös­ten har Le­o­nard Ter­felt gäst­spe­lat i ”Ma­da­me Bo­va­ry” på Folk­te­a­tern i Gö­te­borg, men just nu pas­sar han på att var­va ned in­för in­spel­ning­ar­na.

– Jag hål­ler på att od­la skägg igen, det är där jag lig­ger i för­be­re­del­ser­na. Och så um­gås jag med min tolvå­ri­ga dot­ter så myc­ket jag kan in­nan jag åker ned, sä­ger han.

”Box 21” har pre­miär på Vi­aplay den 17 ja­nu­a­ri.

Att hand­ling­en lik­som drivs mot en spi­ral av ut­matt­ning gjor­de att jag ock­så ham­na­de där på slu­tet, vil­ket på sätt och vis blev en till­gång för se­ri­en.

Le­o­nard Ter­felt Skå­de­spe­la­re

Bild: Vi­aplay/Olov Teg­by Frisk

Le­o­nard Ter­felt spe­lar hu­vud­rol­len som Ewert Grens i ”Box 21”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.