Dol­ly Par­ton för­be­re­der postum mu­sik

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Mu­sik: Country­sång­ers­kan Dol­ly Par­ton av­slö­jar i podcas­ten ”Dol­ly Par­ton’s Ame­ri­ca” att hon har för­be­rett ett fler­tal lå­tar som ska kun­na släp­pas ef­ter hen­nes död, skri­ver Rol­ling Sto­ne. En­ligt Par­ton har hon hund­ra­tals el­ler till och med tu­sen­tals kom­po­si­tio­ner som ald­rig har spe­lats in, men som hon skul­le vil­ja att fram­ti­dens pro­du­cen­ter och mu­si­ker gör nå­got av.

Hon har spe­lat in ett fler­tal av dem på egen hand, med ba­ra en me­lo­di, text och sin egen röst. In­spel­ning­ar­na över­lå­ter hon till si­na ef­ter­le­van­de att an­vän­da till att gö­ra ny mu­sik, med el­ler ut­an hen­nes egen röst.

– Jag är en män­ni­ska som tror på för­be­re­del­ser. Jag vill ald­rig läm­na över mitt arv i sam­ma till­stånd som Prin­ce el­ler Aret­ha Frank­lin el­ler nå­gon som in­te pla­ne­rar i för­väg, sä­ger hon.

Dol­ly Par­ton klar­gör i podcas­ten att hon även har för­be­rett så att hen­nes ar­ving­ar ska slip­pa ham­na i rätts­li­ga pro­ces­ser om rät­ten till hen­nes kvar­lå­tan­de­skap.

(TT)

Ar­kiv­bild: Jor­dan Strauss

Dol­ly Par­ton har för­be­rett sig in­för att läm­na jor­de­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.