Spe­l­in­spek­tio­nen vill för­bju­da vis­sa ty­per av spel

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­el Ti­ve­mo jo­el.ti­ve­[email protected]

Snart kan det va­ra för­bju­det att spe­la på att en fot­bolls­spe­la­re ska få ett gult kort el­ler att en ten­nisspe­la­re gör ett dub­bel­fel. Det för­sla­get ger näm­li­gen Spe­l­in­spek­tio­nen nu. – Med den här åt­gär­den mot­ver­kar vi att id­rotts­ut­ö­va­re själ­va ma­ni­pu­le­rar re­sul­tat, sä­ger Spe­l­in­spek­tio­nens ge­ne­ral­di­rek­tör Ca­mil­la Ro­sen­berg.

Att det har gått att spe­la på in­di­vi­du­el­la straff och pre­sta­tio­ner i lagspor­ter som fot­boll och is­hoc­key har av många setts som en öp­pen dörr för match­fix­ning i svensk id­rott. Nu kan den möj­lig­he­ten stäng­as. I ett för­slag från

Spe­l­in­spek­tio­nen som skic­kats ut på re­miss fö­reslås att stop­pa den ty­pen av spel helt och hål­let. In­spek­tio­nen

an­ser att det be­hövs be­gräns­ning­ar i spel­ut­bu­det för att stäv­ja match­fix­ning.

– När vi ef­ter re­miss har ett be­slut om fö­re­skrif­ter­na kom­mer vi att fort­sät­ta föl­ja ut­veck­ling­en på det här om­rå­det. Om det vi­sar sig att fler åt­gär­der be­hövs så kom­mer vi att vid­ta des­sa, sä­ger Ca­mil­la Ro­sen­berg.

En av spe­len som kan bli för­bjud­na är att en spe­la­re får gult kort. Det är spel där en in­di­vid lätt kan på­ver­ka ut­gång­en av spe­let som nu fö­reslås för­bju­das.

– Det här mins­kar mo­ti­vet för en ut­om­stå­en­de att för­sö­ka på­ver­ka en en­skild ut­ö­va­re, sä­ger Ca­mil­la Ro­sen­berg.

Ar­kiv­bild: Carl San­din

om spe­l­in­spek­tio­nen får som den vill kan det till ex­em­pel bli för­bju­det att spe­la på vem som ska få näs­ta gu­la kort i en match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.