Ett svenskt hopp som gär­na chil­lar

Göteborgs-Posten - - Sport - Pa­trik Lars­son TT

I som­mar in­tar ska­te­boar­de­li­ten OS i To­kyo.

De gör det med en fin­mo­to­rik i världs­klass, men med en helt an­nan livs­stil än de öv­ri­ga stjär­nor­na.

– Vi skej­tar kanske fy­ra tim­mar, se­dan chil­lar man i åt­ta tim­mar, sä­ger me­dalj­hop­pet Os­kar Ro­zen­berg Hall­berg.

Från po­pu­la­ri­tets­vå­gen på 1970-ta­let, med lång­hå­ri­ga ”Z-boys” som snur­ra­de runt i so­li­ga Ka­li­for­ni­ens över­giv­na swim­ming­poo­ler, har ska­te­boar­den ut­veck­lats kom­mer­si­ellt. Stjär­nor­na har nu­me­ra spon­sorav­tal med allt från bräd­till­ver­ka­re till klädjät­tar, men spor­ten har he­la ti­den be­fun­nit sig ut­an­för den tra­di­tio­nel­la id­rot­tens om­fång.

Fram till i som­mar, då det blir OS-de­but i To­kyo.

– Jag tyc­ker de­fi­ni­tivt att det är en ro­lig möj­lig­het, jag ser fram emot det, sä­ger Os­kar Ro­zen­berg Hall­berg.

”Oski” blev ny­li­gen världs­mäs­ta­re för and­ra gång­en i park­di­sci­pli­nen. Han ses som ett svenskt me­dalj­hopp i OS, men är än­nu in­te kva­li­fi­ce­rad.

Han är väl med­ve­ten om att det är kon­tro­ver­si­ellt att den tra­di­tio­nel­la id­rotts­värl­den satt klor­na i spor­ten. Vis­sa skej­ta­re har ta­git av­stånd, då de an­ser att spor­ten mer lik­nar en konst­form än tra­di­tio­nell id­rott.

– De tror att det är ett steg mot att den blir lik and­ra id­rot­ter, men det tror in­te jag. Det är ju in­te likt över hu­vud ta­get. Skejt kom­mer mer från en un­der­ground­kul­tur, sä­ger Ro­zen­berg Hall­berg.

Han har en po­äng. Visst krävs det kon­di­tion och ba­lans lik­som and­ra tek­nis­ka och fy­sis­ka egen­ska­per. Men att häv­da att de bäs­ta skej­tar­na mås­te va­ra någ­ra fy­sis­ka praktex­em­plar vo­re att fa­ra med osan­ning.

– Den mesta trä­ning­en är på brä­dan. Vi häng­er i skejt­par­ken he­la da­gen. Vi skej­tar kanske to­talt tre–fy­ra tim­mar, se­dan chil­lar man där i åt­ta tim­mar, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det är in­te så att man trä­nar fy­siskt med skejt. Men kanske blir det van­li­ga­re.

Os­kar Ro­zen­berg Hall­berg sit­ter han längst bak i den över­di­men­sio­ne­ra­de au­lan när Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té har sam­lat fle­ra av si­na störs­ta id­rot­ta­re för någ­ra me­di­e­da­gar ute på spaan­lägg­ning­en i Has­selud­den. Han är iklädd luf­ti­ga byx­or, huv­trö­ja och mös­sa.

In­tryc­ket skil­jer sig rätt re­jält från, låt sä­ga, brot­ta­ren Jenny Frans­son.

Hur har det va­rit att um­gås med de and­ra här... trä­nings­nar­ko­ma­ner­na?

– Det är kul att träf­fa nya vän­ner. De har ett an­nat ”lin­go”, men det är ba­ra tack­samt att få möj­lig­he­ten till att träf­fa dem från and­ra id­rot­ter, sä­ger Ro­zen­berg Hall­berg.

Trä­ning­en är in­te den en­da skill­na­den mot öv­ri­ga OS-id­rot­ter. Kul­tu­ren, och för all del kom­mer­sen, dik­te­rar nå­got an­nat.

– Det är ett helt an­nat tänk när det kom­mer till själ­va ut­fö­ran­det av spor­ten. För många av dem som är här hand­lar det ba­ra om att täv­la och vin­na. Men det är in­te det en­da jag hål­ler på med i min kar­riär. Det är kanske hälf­ten, sä­ger han.

– Att fil­ma vi­de­os och så­dant är näs­tan vik­ti­ga­re än täv­lan­det för mig.

Ett frå­ge­tec­ken som åkar­na har in­för OS är do­m­ar­be­döm­ning­en.

– De har änd­rat li­te på sät­tet som de dö­mer på. Det är svårt att be­dö­ma ska­te­board. Det är så per­son­ligt vad folk tyc­ker, sä­ger Ro­zen­berg Hall­berg.

Ska­te­board som konst­form, åter­i­gen. Bred­vid ”Oski” sit­ter en man och scrol­lar i mo­bi­len un­der in­ter­vjuns gång. Ska­te­board­stjär­nans ”coach” John, vi­sar det sig. Hur be­dö­mer han sin åka­re?

– Vad som helst kan hän­da. Han kan kom­ma sist el­ler vin­na, med­ger John.

Ro­zen­berg Hall­berg pro­te­ste­rar in­te mot den be­döm­ning­en.

De två OS-gre­nar­na i ska­te­board är stre­et och park, och Ro­zen­berg Hall­berg täv­lar i den se­na­re. Värd­na­tio­nen Ja­pan har en ga­ran­te­rad OS-plats i var­je klass och i maj ar­ran­ge­ras ett världs­mäs­ter­skap där yt­ter­li­ga­re tre åka­re per gren kva­lar in. Se­dan fylls det på med 16 åka­re per gren, ba­se­rat på världs­rank­ning­en. To­talt 80 åka­re, 40 kvin­nor och 40 män, del­tar.

– Jag skul­le gär­na ta me­dalj. Men ett än­nu stör­re mål om det är möj­ligt är att vi­sa upp spor­ten på ett rätt­vist sätt. In­te ba­ra som en täv­ling där man snur­rar och får po­äng... ut­an att man lyc­kas för­med­la käns­lan av att skej­ta.

Ar­kiv­bild: Andre­as Hil­ler­gren

os­kar ro­zen­berg Hall­berg är sve­ri­ges me­dalj­hopp i den nya os-gre­nen ska­te­board. os-sta­tu­sen har de­lat ska­te­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.