Lot­ta och Erik ser i■ i fram­ti­de■

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

PRE­MIÄR

Rap­port från 2050 SVT1 21.00

Hur pra­tar vi med vå­ra barn om mil­jön och kli­mat­kri­sen? Det var ut­gångs­punk­ten när Lot­ta Lund­gren och Erik Haag gjor­de sin nya se­rie ”Rap­port från 2050”.

I se­ri­en rap­por­te­rar Lot­ta Lund­gren och Erik Haag från fram­ti­den, från året 2050. För­ut­sätt­ning­en är att Sve­ri­ge lyc­kats le­va upp till Pa­ris­av­ta­lets löf­te om noll­ut­släpp.

– Vi vill ta re­da på vad det in­ne­bär att va­ra kli­mat­ne­u­tral. Vi släp­per i dag ut nä­ra 10 ton kol­di­ox­id per per­son och år i Sve­ri­ge. Det hand­lar om en ra­di­kal för­änd­ring av vår livs­stil. Men jag tror in­te att vi är så lyck­li­ga i det kon­sum­tions­sam­häl­le vi i dag le­ver i, sä­ger Lot­ta Lund­gren.

Haag och Lund­gren kom­mer på sam­ma sätt som i du­ons ti­di­ga­re se­ri­er ”Histo­rieä­tar­na”, ”Tu­sen år till julaf­ton”, och ”Bye bye Sve­ri­ge” att träf­fa ex­per­ter och fors­ka­re som be­rät­tar om män­ni­skors livs­stil.

Foto: Mar­tin Thur­fjell/Nex­i­ko

”Det fi■■s ■◆ e■ ge■era­tio■ som tyc­ker att fram­ti­de■ är mörk”, sä­ger Lot­ta L◆■dg­re■.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.