Fak­ta: Sve­ri­ges in­sats i Irak

Göteborgs-Posten - - Världen -

Det svens­ka mi­li­tä­ra bi­dra­get i Irak upp­går till om­kring 70 per­so­ner, som har i upp­drag att ut­bil­da det ira­kis­ka för­sva­ret i syf­te att bi­dra till dess kamp mot terrorgrup­pen IS.

Den mul­ti­na­tio­nel­la in­sat­sen i Irak och Sy­ri­en leds av USA.

I maj 2019 be­slu­ta­de För­svars­mak­ten att till­fäl­ligt av­bry­ta ut­bild­ning­en i Irak. Det­ta på grund av det spän­da sä­ker­hets­lä­get mel­lan USA och Iran. Sam­ma be­slut togs i ja­nu­a­ri 2020. Käl­la: För­svars­mak­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.