Kor­ta­re livs­tid för bi­lar – ett sätt att mins­ka ut­släp­pen

Nya be­räk­ning­ar från Chal­mers in­du­stri­tek­nik in­di­ke­rar att den op­ti­ma­la livs­läng­den ur ett kli­mat­per­spek­tiv, för en ben­sin­dri­ven me­del­stor per­son­bil uppskatt­nings­vis är mel­lan tio och el­va år.

Göteborgs-Posten - - Debatt - Lars Nykvist vd Kv­dbil

Sve­ri­ge står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar att mins­ka ut­släp­pen från bil­tra­fi­ken. Från po­li­tiskt håll läggs stort fo­kus på att dri­va om­ställ­ning­en för att fler nya bi­lar ska va­ra kli­mats­mar­ta, men li­te görs för att mins­ka ett väx­an­de berg av äld­re bi­lar. Nya be­räk­ning­ar från Chal­mers in­du­stri­tek­nik vi­sar att sto­ra kli­mat­vins­ter skul­le upp­nås om vis­sa äld­re bi­lar togs ur bruk långt ti­di­ga­re än vad som görs i dag, skri­ver Lars Nykvist.

IS­ve­ri­ge finns när­ma­re fem mil­jo­ner bi­lar, en for­donspark som väx­er med cir­ka en pro­cent år­li­gen och som dess­utom blir allt äld­re. Me­del­ål­dern på svens­ka bi­lar har ökat från 7,4 år på 1990-ta­let till cir­ka tio år 2018. Sam­ti­digt har livs­läng­den, från till­verk­ning till skrot­ning, va­rit kon­stant på se­na­re år. Cir­ka 17 år i ge­nom­snitt, en­ligt upp­gif­ter från myn­dig­he­ten Tra­fi­ka­na­lys.

En stör­re och åld­ran­de for­donspark är ett all­var­ligt hot mot Sve­ri­ges kli­mat­mål att mins­ka ut­släp­pen från in­ri­kes trans­por­ter med minst 70 pro­cent se­nast år 2030, jäm­fört med 2010.

En­ligt Tra­fik­ver­kets se­nas­te års­rap­port om väg­tra­fi­kens ut­släpp mås­te ut­släp­pen mins­ka med åt­ta pro­cent per år fram till 2030 för att må­let ska nås. En minsk­nings­takt som sak­nar hi­sto­riskt mot­styc­ke. Un­der 2018 var det till och med så att ut­släp­pen öka­de med 0,5 pro­cent. Tra­fik­ver­ket kon­sta­te­rar vi­da­re att de styr­me­del vi har i dag i bäs­ta fall kom­mer att bi­dra till en minsk­ning med 31-37 pro­cent, allt­så halv­vägs till må­let.

Det be­hövs fler kon­kre­ta åt­gär­der för att vi ska mins­ka bi­lens kli­mat­på­ver­kan, och det snabbt. En så­dan skul­le kun­na va­ra att ta bi­lar ur tra­fik ti­di­ga­re och ta hand om de­lar och kom­po­nen­ter som kan åter­cir­ku­le­ras i ett grönt och re­sur­sef­fek­tivt krets­lopp.

Kor­ta­re livs­längd – mer mil­jönyt­ta

Nya be­räk­ning­ar från Chal­mers in­du­stri­tek­nik in­di­ke­rar att den op­ti­ma­la livs­läng­den ur ett kli­mat­per­spek­tiv, för en ben­sin­dri­ven me­del­stor per­son­bil uppskatt­nings­vis är mel­lan tio och el­va år, sett till en­bart kol­di­ox­id­ut­släpp och ba­se­rat på att bi­len byts mot en ny­a­re bil med bätt­re bräns­le­ef­fek­ti­vi­tet och driv­me­dels­form.

En be­ty­dan­de del av en bils to­ta­la kol­di­ox­id­ut­släpp sker i sam­band med till­verk­ning, men den snab­ba tek­nik­ut­veck­ling­en har bå­de gjort att bi­lars till­verk­nings­pro­ces­ser bli­vit mer håll­ba­ra och att for­do­nens ener­gi­för­bruk­ning mins­kat i ra­san­de fart. Fort­sät­ter det på sam­ma sätt görs be­döm­ning­en, ut­i­från den forsk­ning som be­dri­vits på om­rå­det, att de di­rek­ta och in­di­rek­ta kol­di­ox­id­ut­släp­pen från ett for­don suc­ces­sivt kom­mer att mins­ka. Lätt­vikts­ma­te­ri­al, ökad ae­ro­dy­na­mik, ef­fek­ti­va­re driv­li­nor och mind­re rull­mot­stånd är ba­ra någ­ra bi­dra­gan­de fak­to­rer.

Två mil­jo­ner bi­lar över tio år

På svens­ka vägar rul­lar i dag cir­ka två mil­jo­ner bi­lar som är mer än tio år gam­la. Om des­sa bi­lar – i stäl­let för att kö­ras vi­da­re – tas ur sy­ste­met och åter­vinns, och den för­vän­ta­de kör­sträc­kan i stäl­let körs med en ny­a­re bil med sam­ma driv­me­dels­form, skul­le ut­släp­pen mins­ka med över

400 000 ton kol­di­ox­id per år, vi­sar Chal­mers in­du­stri­tek­niks be­räk­ning­ar. Det mot­sva­rar näs­tan he­la in­ri­kes­fly­gets kol­di­ox­id­ut­släpp som upp­gick till cir­ka 550 000 ton un­der 2017, en­ligt da­ta från Trans­port­sty­rel­sen.

Gi­vet­vis är det in­te re­a­lis­tiskt att samt­li­ga bi­lar över tio år ska tvångs­skro­tas i

Sve­ri­ge, det är hel­ler in­te min in­tui­tion med det­ta de­bat­tin­lägg. Men för mig är det tyd­ligt att vi mås­te fin­na nya vägar fram­åt för att av­se­värt mins­ka de ut­släpp vi som in­di­vi­der, fö­re­tag och sam­hälls­ak­tö­rer ge­ne­re­rar.

Kli­mat­vän­li­ga driv­me­del räc­ker in­te

Till sist. Fort­satt fo­kus på elekt­ri­fi­e­ring och fos­sil­fritt för att mins­ka bi­lens kli­matav­tryck är in­te till­räck­ligt. Nio av tio bi­lar i Sve­ri­ge går fort­fa­ran­de på ben­sin el­ler die­sel och en­ligt pro­gno­ser från Tra­fi­ka­na­lys kom­mer en­dast sex pro­cent va­ra el­bi­lar år 2030.

Jag upp­ma­nar nu po­li­ti­ker, bil­han­deln, for­dons­till­ver­ka­re, åter­vin­nings­in­du­strin, ban­ker och fi­nans­bo­lag till ökat sam­spel. Låt oss dis­ku­te­ra hur vi ska ta till­va­ra på mo­dern forsk­ning och ska­pa re­a­lis­tis­ka system­lös­ning­ar för att nå kli­mat­må­let. Jag är över­ty­gad om att vi till­sam­mans kan mins­ka det svens­ka bil­ber­get och möj­lig­gö­ra för en mo­der­na­re och mer kli­ma­tef­fek­tiv for­donspark.

En stör­re och åld­ran­de for­donspark är ett all­var­ligt hot mot Sve­ri­ges kli­mat­mål att mins­ka ut­släp­pen från in­ri­kes trans­por­ter med minst 70 pro­cent se­nast år 2030, jäm­fört med 2010

Ar­kiv­bild: Mar­cus Erics­son

På svens­ka vägar rul­lar i dag cir­ka två mil­jo­ner bi­lar som är mer än tio år gam­la. Om des­sa bi­lar tas ur sy­ste­met och åter­vinns skul­le ut­släp­pen mins­ka med över 400 000 ton kol­di­ox­id per år, skri­ver de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.