Gläd­je över för­sla­get hos Red­bergs­lids IK

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Philip Trol­lér philip.trol­[email protected]

För­sla­get att en ny tänk­bar till­fäl­lig are­na kan ham­na i Fri­ham­nen mot­ta­ges med öpp­na ar­mar av Red­bergs­lids IK.

– Det har ald­rig känts så po­si­tivt som nu när det gäl­ler den till­fäl­li­ga are­na­lös­ning­en, sä­ger ord­fö­ran­de Carl-Mag­nus Käll­felt.

Det är med ju­bel som Red­bergs­lids IK tar emot för­la­get om en till­fäl­lig are­na i Fri­ham­nen.

Klub­bord­fö­ran­den Carl-Mag­nus Käll­felt har även hun­nit fun­de­ra över vil­ken typ av kon­struk­tion han fö­re­drar – för­sla­gen gäl­ler an­ting­en en så kal­lad över­trycks­kon­struk­tion, som är en typ av tält­lös­ning, el­ler en fast are­na­kon­struk­tion.

Det först­nämn­da al­ter­na­ti­vet

är den bil­li­ga­re va­ri­an­ten och går snab­ba­re att få på plats, me­dan det se­na­re kos­tar mer och tar läng­re tid att byg­ga, men är en mer ”or­dent­lig” are­na.

– Du får ut­gå från kost­nad kont­ra kva­li­tet. Se­dan är även tidsa­spek­ten vik­tig, så klart. För för­e­ning­ens del vill vi ha bäs­ta möj­li­ga gi­vet­vis. Men i det stör­re per­spek­ti­vet ska det även va­ra gång­bart för fle­ra för­e­ning­ar, en hall för många.

Han fort­sät­ter:

– Kan man gö­ra det bra så hoppas jag på över­trycks­lös­ning­en. Min bild är att den är bil­li­gast, den går snab­bast att få upp, är enklast att flyt­ta och jag tror att gör man ett bra ar­be­te och hit­tar en bra le­ve­ran­tör så tror jag det blir bra, även om det ty­värr finns många då­li­ga ex­em­pel på över­trycks­lös­ning­ar. Så en avan­ce­rad, ut­veck­lad, över­trycks­lös­ning hoppas jag på.

Tidsa­spek­ten var du in­ne på. Hur vik­tig är den för er?

– Det vik­ti­gas­te är att det här fun­kar för många och att kva­li­te­ten fun­kar för den bre­da mas­san, in­te ba­ra för oss. Det är det vik­ti­gas­te. An­nars är det helt me­nings­löst.

Det geo­gra­fis­ka lä­get, att flyt­ta till Hi­sing­en – hur ser du på det?

– På sikt är det klart som tu­san att vi vill va­ra in­ne i stan. Om de får till den här nya are­nan i Går­da-om­rå­det så vill vi dit. Vi ser det här som en till­fäl­lig lös­ning på 10–15 år. Se­dan om det blir bra to­talt sett för fle­ra får de gär­na per­ma­nen­ta det, men för vår för­e­ning är det tänkt som en till­fäl­lig lös­ning.

Se­dan Li­se­bergs­hal­len revs har RIK spe­lat si­na mat­cher i Scan­di­na­vi­um. Men nå­gon lång­sik­tig plan när det gäl­ler för­e­ning­ens hem­vist har in­te ri­tats upp.

Att det nu är på väg att hän­da me­nar Käll­felt är det som är ab­so­lut vik­ti­gast.

– Till­vä­ga­gångs­sät­tet blir upp till po­li­ti­ken. Att de har vi­sat att de vill lö­sa det är det vik­ti­ga. Och om jag har för­stått det rätt så är det in­te helt fros­tigt från po­li­ti­ker­na ut­an täm­li­gen po­si­ti­va ton­gång­ar. Han fort­sät­ter:

– Nu finns för­sla­gen. Nu hoppas man på be­slu­ten. Nu är det po­li­ti­ken som styr det till hund­ra pro­cent. Jag tyc­ker att nu finns det ett vet­tigt un­der­lag. Det ha­de in­te kun­nat gå att få ett bätt­re un­der­lag att ta be­slut ut­i­från. Se­dan är det upp till po­li­ti­ken att ta det be­slut som de tyc­ker är bäst, vil­ket jag hoppas ska rim­ma bra med det vi vill.

Går in­te det här för­sla­get ige­nom kom­mer RIK stan­na i Scan­di­na­vi­um, det slår ord­fö­ran­den fast. Någ­ra fler om­tag finns det in­te kraft för från klub­bens si­da.

– Med tan­ke på all den tid som jag och för­e­ning­en har lagt ner på det­ta så är det klart att det har va­rit otro­ligt på­fres­tan­de. Om in­te det här går ige­nom ... då får vi spe­la i Scan­di­na­vi­um till dess att en ny are­na blir klar. Då får vi skri­va ett långt av­tal där med Got event. Fal­ler in­te det­ta i Fri­ham­nen i god jord och vi får be­sked att vi in­te kan spe­la i Kvi­berg så kom­mer vi att ge oss och fin­na oss i att spe­la i Scan­di­na­vi­um.

På sikt är det klart som tu­san att vi vill va­ra in­ne i stan

Carl-Mag­nus Käll­felt ord­fö­ran­de RIK

Ar­kiv­bild: Da­ni­el Stil­ler

Red­bergs­lids ord­fö­ran­de Carl Mag­nus Käll­felt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.