Kra­ven från Sjöstedt vi­sar hur bräck­ligt sty­ret är

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Jo­nas Sjöstedt och Ulf Kris­ters­son ser bå­da en kris i kom­mu­ner­na och krä­ver mer peng­ar. Det in­ne­bär aku­ta be­kym­mer att han­te­ra för Ste­fan Löfven och hans re­ge­ring. Hur det­ta än slu­tar, så vi­sar det vil­ket bräck­ligt man­dat re­ge­ring­en sit­ter på.

Vi har sett det i Gö­te­borg. Sko­lor som skär ned, fö­re­byg­gan­de ar­be­te som får stry­ka på fo­ten, vi­tes­hot som häng­er över hem­tjäns­ten på grund av usel ar­bets­mil­jö. Få av oss be­hö­ver blic­ka ut­an­för vår egen stads­del – el­ler ens var­dag – för att för­stå vad det här hand­lar om.

Kom­mu­ner­na har in­te sam­ma eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar som ti­di­ga­re och tving­as dra ned. Och det är ned­drag­ning­ar som lan­dar rakt i knä­et på ele­ver, bru­ka­re och en re­dan hårt pres­sad per­so­nal.

I sam­band med höst­bud­ge­ten skic­ka­de re­ge­ring­en ut en ext­ra peng­apå­se till kom­mu­ner­na. Och vid års­skif­tet gjor­des det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met om, så att ri­ka­re kom­mu­ner ska de­la med sig mer till fat­ti­ga­re.

Nu gör bå­de Väns­ter­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na skar­pa ut­spel om att det in­te räc­ker. Mer peng­ar mås­te fram. Nu. För Ste­fan Löfven är det här inga go­da ny­he­ter.

Att som So­ci­al­de­mo­krat bli an­gri­pen bå­de från hö­ger och väns­ter för att han för­sum­mat väl­fär­den är il­la nog. Att det he­la – oav­sett hur det slu­tar – kom­mer att vi­sa att han in­te har full kon­troll över lan­dets sty­re är kanske än­nu vär­re.

Re­ge­ring­en vi­lar på ett bräck­ligt man­dat. Att M, KD och SD vill få bort den är själv­klart. Allt­så krävs Väns­ter­par­ti­ets tys­ta med­gi­van­de för att re­ge­ring­en ska kun­na le­va vi­da­re och fun­ge­ra – de fy­ra ja­nu­a­ri­par­ti­er­na har som be­kant in­te egen ma­jo­ri­tet i riks­da­gen.

Än­då skrevs det in i ja­nu­a­ri­av­ta­let att Väns­ter­par­ti­et in­te skul­le ha nå­got in­fly­tan­de över po­li­ti­ken un­der man­dat­pe­ri­o­den. Det var en pro­vo­ka­tion som par­ti­et in­te kun­de lå­ta pas­se­ra.

Re­dan i hös­tas vi­sa­de Jo­nas Sjöstedt vad den skriv­ning­en var värd när han pres­sa­de fram en kom­pro­miss om Ar­bets­för­med­ling­en.

Stärkt av den fram­gång­en ut­ma­nar han nu re­ge­ring­en igen.

Un­der tis­da­gen kräv­de väns­ter­le­da­ren att re­ge­ring­en skju­ter till tio mil­jar­der kro­nor ext­ra till väl­fär­den. Nu di­rekt. En tim­me ti­di­ga­re ha­de även mo­de­rat­led­ning­en krävt mil­jard­be­lopp och för­kla­rat att man re­dan i vec­kan tän­ker läg­ga fram vad man kal­lar en ext­ra bud­get i fi­nans­ut­skot­tet.

Jo­nas Sjösted­ts bud­skap är att han vill ha ett svar från re­ge­ring­en se­nast un­der ons­da­gen. An­nars är han be­redd att för­hand­la med Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na.

Allt­så: bud­ska­pet är att Ste­fan Löfven har att väl­ja på att vi­ka sig för Väns­ter­par­ti­ets krav el­ler att ris­ke­ra att bli över­körd av riks­da­gen.

Re­ge­ring­en är se­dan ti­di­ga­re pres­sad av då­li­ga opi­ni­ons­siff­ror och ett stort miss­nö­je. En Novus ge­nom­fört för SVT som pre­sen­te­ra­des i slu­tet av för­ra vec­kan vi­sar att en­dast en per­son av tio tyc­ker att re­ge­ring­ens po­li­tik är gans­ka el­ler myc­ket bra.

Till och med bland de eg­na är stö­det myc­ket svagt: bland de LO-an­slut­na an­ser 57 pro­cent att po­li­ti­ken är då­lig. Så få som 8 pro­cent tyc­ker att den är bra.

Det sista Ste­fan Löfven vill i det här lä­get är att en stör­re kris blos­sar upp. Allt­så ska vi nog räk­na med att väl­fär­den får mer peng­ar. Och helst vill nog re­ge­ring­en få det att se ut som att det va­rit tan­ken he­la ti­den, oav­sett hur det var med den sa­ken.

Om det räc­ker för att stil­la op­po­si­tio­nen den här gång­en ska vi nog räk­na med att Väns­ter­par­ti­et – pre­cis som Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na – åter­kom­mer med nya krav i and­ra sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.