Ryss­lands re­ge­ring av­går

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Gabri­el­la El­bi­ed Pet­ters­son gabri­el­la.el­bi­edpet­ters­[email protected] TT

Värl­den: Re­ge­ring­en av­går ef­ter att pre­si­dent Pu­tin hål­lit ett tal där han med­de­lat att sto­ra för­änd­ring­ar kom­mer ske i lan­dets kon­sti­tu­tion. För­änd­ring­ar­na kom­mer va­ra be­ty­dan­de för makt­ba­lan­sen en­ligt pre­miär­mi­nis­ter Med­ve­dev.

Ryss­lands re­ge­ring av­går ef­ter att pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin hål­lit ett tal där han med­de­lat att sto­ra för­änd­ring­ar kom­mer ske i lan­dets kon­sti­tu­tion. För­änd­ring­ar­na kom­mer va­ra be­ty­dan­de för makt­ba­lan­sen i lan­det, en­ligt pre­miär­mi­nis­tern Dmitrij Med­ve­dev.

Be­ske­det att den rys­ka re­ge­ring­en av­går kom ef­ter pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tins år­li­ga tal i par­la­men­tet.

Makt ska flyt­tas från pre­si­den­ten till par­la­men­tet, bland an­nat när det gäl­ler val av pre­miär­mi­nis­ter och stats­råd, sa­de pre­si­den­ten i sitt tal.

Kort där­på med­de­la­de den sit­tan­de pre­miär­mi­nis­tern Dmitrij Med­ve­dev att han över­lagt med pre­si­den­ten och be­slu­tat att he­la re­ge­ring­en ska av­gå, för att Pu­tin ska få ut­rym­me att in­fö­ra si­na re­for­mer.

– De kom­mer att in­ne­bä­ra sto­ra för­änd­ring­ar i ett stort an­tal de­lar av kon­sti­tu­tio­nen, men ock­så för he­la makt­ba­lan­sen, sä­ger Med­ve­dev i ett tv-sänt fram­trä­dan­de, där Pu­tin med­ver­kar och tac­kar pre­miär­mi­nis­tern för hans in­sats. Dmitrij Med­ve­dev har in­gått i Pu­tins närms­ta krets se­dan 1990-ta­let och har va­rit Ryss­lands pre­miär­mi­nis­ter se­dan 2012. Mel­lan 2008 och 2012 var han Ryss­lands pre­si­dent, in­nan dess var han vice pre­miär­mi­nis­ter i lan­det. Han kom­mer nu ta rol­len som bi­trä­dan­de chef för Ryss­lands sä­ker­hets­råd. Dmitrij Med­ve­dev kom­mer att bli bi­trä­dan­de le­da­re för sä­ker­hets­rå­det, ett av två mäk­ti­ga och råd­gi­van­de råd in­om pre­si­dent­kans­li­et.

Mi­chail Mi­sjus­tin fö­reslås bli ny pre­miär­mi­nis­ter, med­de­lar Ryss­lands pre­si­dent­kans­li en­ligt Reu­ters och AFP. Mi­sjus­tin är i dag chef för det fe­de­ra­la skat­te­ver­ket.

”Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har hål­lit ett ar­bets­mö­te med Mi­chail Mi­sjus­tin och er­bju­dit ho­nom pos­ten som pre­miär­mi­nis­ter”, med­de­lar pre­si­dent­kans­li­et i ett press­med­de­lan­de en­ligt In­ter­fax.

Mi­sjus­tin upp­ges där ha tac­kat ja till job­bet och kan­di­da­tu­ren ska där­med ha skic­kats vi­da­re till stats­du­man, par­la­men­tets un­der­hus.

Det rys­ka fol­ket kom­mer att få rös­ta om de fö­re­slag­na re­for­mer­na, sa­de pre­si­dent Pu­tin i sitt tal, ut­an att med­de­la nå­got da­tum för en så­dan folk­om­röst­ning. Ett starkt Ryss­land kan ba­ra byg­gas med ”re­spekt för den all­män­na opi­ni­o­nen”, sa­de han.

– Jag an­ser att det är nöd­vän­digt att lan­dets med­bor­ga­re får rös­ta om ett helt pa­ket med fö­re­slag­na änd­ring­ar i lan­dets kon­sti­tu­tion, sa Pu­tin i sitt tal.

Men nå­got da­tum för när en så­dan om­röst­ning skul­le ut­fö­ras fram­kom in­te.

Reg­ler­na för pre­si­dent­pos­ten och Pu­tins even­tu­el­la ef­ter­trä­da­re ser ock­så ut att änd­ras. En kan­di­dat ska bland an­nat ha bott i Ryss­land i 25 års tid och en­dast ha ett med­bor­gar­skap. Man ska ock­så ba­ra få sit­ta i två man­dat­pe­ri­o­der to­talt, jäm­fört med nu­va­ran­de reg­ler där man får kan­di­de­ra på nytt när det gått en man­dat­pe­ri­od.

En an­nan stor för­änd­ring som den rys­ke pre­si­den­ten gick fram med i sitt tal var att den rys­ka grund­la­gen i fort­sätt­ning­en ska va­ra över­ord­nad all in­ter­na­tio­nell rätt.

Pu­tin la­de ock­så stor vikt vid fa­mil­je­frå­gor och ut­lo­va­de eko­no­mis­ka bi­drag för att upp­munt­ra rys­sar att skaf­fa barn och öka fö­del­se­ta­len.

– Vår hi­sto­ris­ka plikt är att säk­ra en sta­bil be­folk­nings­till­växt, sa­de pre­si­den­ten.

Bild: Dmitry Astak­hov

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och pre­miär­mi­nis­ter Dmitrij Med­ve­dev på väg till ett ka­bi­nettsmö­te i Moskva på ons­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.