Jo­nas Sjöstedt läm­nar par­ti­le­dar­pos­ten

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Jo­nas Sjöstedt kom­mer in­te att stäl­la upp för om­val som par­ti­le­da­re för Väns­ter­par­ti­et i sam­band par­ti­ets kon­gress se­na­re i vår. Där­ef­ter pla­ne­rar Sjöstedt att an­slu­ta till sin fa­milj som bor Ha­noi i Vi­et­nam.

Jo­nas Sjöstedt kom­mer in­te att stäl­la upp för om­val som par­ti­le­da­re för Väns­ter­par­ti­et i sam­band par­ti­ets kon­gress se­na­re i vår.

”Ef­ter mer än åt­ta år som ord­fö­ran­de är det dags för mig att kli­va åt si­dan och ge plats för en ny ord­fö­ran­de”, skri­ver han på Fa­ce­book.

Och till som­ma­ren flyt­tar han till fa­mil­jen i Vi­et­nam.

Ef­ter mer än åt­ta år som par­ti­le­da­re med­de­la­de Jo­nas Sjöstedt i går att han in­te kom­mer att stäl­la upp för om­val i sam­band med par­ti­ets kon­gress som hålls i maj. Det in­ne­bär att en ny par­ti­ord­fö­ran­de kom­mer att ut­ses när par­ti­med­lem­mar­na sam­las i Väs­terås den 21–24 maj.

I ett med­de­lan­de på Fa­ce­book ut­veck­lar Jo­nas Sjöstedt sitt be­slut om att in­te stäl­la upp för om­val.

”För mig har det va­rit ett svårt be­slut. Att få va­ra ord­fö­ran­de för Väns­ter­par­ti­et är det vik­ti­gas­te och ro­li­gas­te upp­drag jag kan tän­ka mig. Det är en stor för­mån att få fö­re­trä­da en rö­rel­se som är den tyd­li­gas­te rös­ten för ett mer jäm­likt Sve­ri­ge, för fe­mi­nism och kli­ma­tet. Det är en gläd­je att träf­fa al­la fi­na käm­pan­de so­ci­a­lis­ter runt om i Sve­ri­ge, att få på­ver­ka po­li­ti­ken och att stän­digt få lä­ra sig nya sa­ker. Jag kom­mer att sak­na det, det vet jag.”

55-åri­ge Sjöstedt, som ef­ter­träd­de Lars Ohly som par­ti­le­da­re, vill in­te ge någ­ra råd alls till vem det än blir som ef­ter­trä­der ho­nom i maj. Han vill in­te ens sä­ga om det bor­de va­ra en kvin­nas tur.

En­ligt Sjöstedt ska par­ti­led­ning­en i mor­gon, fre­dag, dis­ku­te­ra hur pro­ces­sen för att ut­se en ef­ter­trä­da­re ska gå till.

Han ser in­te, sä­ger han, någ­ra ris­ker för att det ut­bry­ter en strid om par­ti­le­dar­pos­ten och po­li­ti­ken som kan ge splitt­ring. Un­der hans tid, häv­dar han, har par­ti­led­ning­en va­rit sam­man­svet­sad.

– Of­ta är det jag som har synts mest, men vi har va­rit eni­ga om stra­te­gin och be­slu­ten och det gör att det känns tryggt att nå­gon kan ta vid på den grun­den. Om nå­gon in­bil­lar sig att vi kom­mer att va­ra mind­re tuf­fa när det gäl­ler mark­nads­hy­ror el­ler Las så kan de glöm­ma det, sä­ger Sjöstedt.

Se­dan en tid till­ba­ka har det spe­ku­le­rats kring om Väns­ter­par­ti­le­da­ren fun­de­rat på att slu­ta, ef­tersom hans fa­milj flyt­tat till Vi­et­nam på grund av hust­runs jobb som am­bas­sa­dör. Sjöstedt har av­fär­dat spe­ku­la­tio­ner­na, men när han nu med­de­lar sin av­gång är fa­mil­jen ett av skä­len han anger.

– Jag har läng­tat myc­ket ef­ter mi­na barn och min fru, sä­ger han.

Sjöstedt sit­ter kvar i riks­da­gen fram till i som­mar, då han läm­nar sin plats och flyt­tar till fa­mil­jen i Ha­noi.

Väns­ter­le­da­ren av­ser dock in­te att läm­na po­li­ti­ken helt och hål­let.

”Jag har va­rit ak­tiv i Väns­ter­par­ti­et un­der lång tid, även om jag läm­nar riks­po­li­ti­ken i som­mar så ser jag fram emot många år som ak­tiv med­lem i Väns­ter­par­ti­et och att få del­ta i den po­li­tis­ka de­bat­ten”, skri­ver Jo­nas Sjöstedt på Fa­ce­book.

Jo­nas Sjöstedt är född i Gö­te­borg och hans band till sta­den är star­ka. I sam­band med Sve­ri­ges fram­gång i fot­bolls-VM 2018 sa­de Sjöstedt så här till GP.

– Jag gläds åt var­je vinst för Sve­ri­ge. An­nars hål­ler jag på Gais, ett lag ut­an vinst­in­tres­se.

Bild: An­na Tärn­hu­vud

Ar­kiv­bild: An­na Tärn­hu­vud

Jo­nas Sjöstedt hål­ler tal på Gustaf Adolfs torg i Gö­te­borg. Par­ti­le­da­ren upp­ges nu kom­ma att läm­na sin post i sam­band med V-kon­gres­sen som hålls i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.