Fär­dig­för­hand­lat om Feskekôr­ka

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ete­zaz Yousuf ete­[email protected]

Ny­he­ter: Hi­gab har för­hand­lat klart med hand­lar­na i Feskekôr­ka om vil­ka som blir kvar och vil­ka som sägs upp ef­ter re­no­ve­ring­en.

Hi­gab har för­hand­lat klart med hand­lar­na i Feskekôr­ka om vil­ka som blir kvar och vil­ka som sägs upp ef­ter re­no­ve­ring­en. – Det blev ett bra ut­fall, men det är klart att det är trå­kigt att två av ak­tö­rer­na in­te kom­mer att va­ra med i den fort­sat­ta ut­veck­ling­en, sä­ger Jo­han Karls­son, mark­nads­chef på Hi­gab.

I sep­tem­ber kom­mer Feskekôr­ka att stänga för en om­fat­tan­de och nöd­vän­dig re­no­ve­ring av lo­ka­ler­na, nå­got som har lett till en ut­dra­gen kon­flikt mel­lan hand­lar­na och äga­ren Hi­gab.

Se­dan i hös­tas har hand­lar­na och det kom­mu­na­la bo­la­get Hi­gab sut­tit i för­hand­ling­ar om ett er­bju­dan­de om åter­flytt, samt eva­ku­e­rings­lo­ka­ler un­der re­no­ve­rings­ti­den.

Nu är för­hand­ling­ar­na i hamn och det står klart att en­dast två av hand­lar­na, Kerstins Delikatess­er och Öc­kerö Fisk, blir kvar. Re­stau­rang­er­na Gabri­el och Kaju­tan har ra­tat er­bju­dan­det och kom­mer där­för att sä­gas upp. Fisk­hand­la­ren Qvi­rist har se­dan ti­di­ga­re med­de­lat att de in­te vill dri­va vi­da­re sin verk­sam­het i Feskekôr­ka.

En­ligt Jo­han Karls­son, mark­nads­chef på Hi­gab, är det fle­ra or­sa­ker som lig­ger bakom att re­stau­rang­er­na nob­bat er­bju­dan­det.

– De tyc­ker att det har va­rit svårt att gå med på en över­ens­kom­mel­se där det fun­nits de­lar de an­såg in­te var helt tyd­li­ga.

Det hand­lar om osä­ker­he­ter kring vil­ka öp­pet­ti­der Feskekôr­ka kom­mer att ha ef­ter re­no­ve­ring­en, vil­ken pla­ce­ring re­stau­rang­er­na kom­mer att ha och de nya hy­ror­na.

– De är bland an­nat att hy­ran var i högs­ta la­get, sä­ger Jo­han Karls­son.

I över­ens­kom­mel­sen har Hi­gab er­bju­dit hand­lar­na så kal­lad om­sätt­nings­ba­se­rad hy­res­mo­dell. Bak­grun­den till det är att det är svårt att be­räk­na den fram­ti­da mark­nads­hy­ran, allt­så när nya Feskekôr­ka slår upp por­tar­na om tre år. Kort­fat­tat in­ne­bär det att desto bätt­re det går för hand­lar­na ju mer be­hö­ver de be­ta­la i hy­ra. Sam­ti­digt in­ne­bär det en sä­ker­het, an­ser Jo­han Karls­son.

– Skul­le de gå väl­digt bra och tjä­na myc­ket peng­ar får de be­ta­la mer hy­ra. Då kan det te­o­re­tiskt sett bli en höj­ning. Där­e­mot finns det en mi­ni­mi­hy­ra i ett sånt re­so­ne­mang som är sam­ma som den hy­ra de har i dag. Går det knac­kigt be­ta­lar de allt­så in­te mer än dagens hy­ra, sä­ger han.

Re­stau­rang Kaju­tan kom­mer nu att er­bju­das en lo­kal i Sa­lu­hall Brig­gen med sam­ma upp­lägg som i dag. För re­stau­rang Gabri­els del ar­be­tar Hi­gab med en lös­ning som in­ne­bär att ent­re­sol­pla­net i Sto­ra Sa­lu­hal­len an­pas­sas för re­stau­rang­verk­sam­het i en lo­kal lik­nan­de dagens.

Öc­kerö Fisk och Kerstins Delikatess­er

är dock mer nöj­da med över­ens­kom­mel­sen. I ett press­ut­skick kom­men­te­rar de ons­da­gens be­sked.

– Det kom­mer bli myc­ket bätt­re ef­ter upp­rust­ning­en. Feskekôr­ka är känd långt ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser och nu kom­mer vi att få än­nu fler be­sö­ka­re, sä­ger Amir Ja­vanshir, äga­re till Kerstins Delikatess­er

Un­der upp­rust­nings­ti­den kom­mer Kerstins Delikatess­er att ha sin verk­sam­het i Sa­lu­hall Brig­gen me­dan Öc­kerö Fisk flyt­tar till Sto­ra sa­lu­hal­len vid Kungstor­get

– Det ska bli spän­nan­de att eta­ble­ra sig i Sto­ra sa­lu­hal­len, att kun­na sam­ver­ka med så pass er­far­na och väl­re­nom­me­ra­de fir­mor. Det känns som en bra möj­lig­het, sä­ger Jo­nas Wick­strand, äga­re av Öc­kerö Fisk.

Bak­grun­den till Feskekôr­kas re­no­ve­ring är dels att det finns ett stort un­der­hålls­be­hov, men ock­så att kon­cep­tet mås­te ut­veck­las i fram­ti­den, sär­skilt i sam­band med den om­fat­tan­de stads­ut­veck­ling­en kring Ro­senlund.

– Det vik­ti­ga för oss är att vi kan lyf­ta in Feskekör­ka i fram­ti­den, sä­ger Jo­han Karls­son.

– Men det är vik­tigt att po­äng­te­ra att det fort­fa­ran­de kom­mer va­ra en plats för fisk och skal­djur.

En av knäck­frå­gor­na som åter­står är hur Hi­gab ska lö­sa fi­nan­sie­ring­en. Prislap­pen skul­le, en­ligt en ti­di­ga­re be­räk­ning, ham­na på 102 mil­jo­ner kro­nor. Men i nu­lä­get är den siff­ran mer oklart.

Hi­gab hål­ler just nu på att ar­be­ta fram ett kon­cept som ska va­ra klart till som­ma­ren.

– Det kom­mer att kos­ta peng­ar. Det vik­ti­ga är att vi tar an­svar för gö­te­bor­gar­nas peng­ar och gör det bäs­ta för bygg­na­den, vi mås­te tän­ka lång­sik­tigt.

Bild: White ar­ki­tek­ter

En vi­sions­bild över hur Feskekôr­ka kan kom­ma att se ut ef­ter upp­rust­ning­en.

Bild: Olof Ohls­son

Jo­nas Wick­strand på Öc­kerö Fisk kom­mer att hu­se­ra i Sto­ra sa­lu­hal­len me­dan Feskekôr­ka re­no­ve­ras.

Bild: Pe­ter Nils­son

Jo­han Karls­son, mark­nads­chef på Hi­gab.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.