Fälld för bil­der på skydds­ob­jekt

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Sand­ra Divi­nyi sand­ra.divi­[email protected]

Ny­he­ter: En 41-årig man från Gö­te­borg res­te runt i Sve­ri­ge och fo­to­gra­fe­ra­de skydds­klas­sa­de för­svars­an­lägg­ning­ar. I går döm­des han till fäng­el­se.

Han åk­te lan­det runt för att fo­to­gra­fe­ra och gö­ra an­teck­ning­ar om skydds­klas­sa­de för­svars­an­lägg­ning­ar. In­for­ma­tion ska se­dan ha spri­dits vi­da­re.

– En mast kan va­ra vac­ker, för­sva­ra­de sig den 41-åri­ge gö­te­bor­ga­ren. På ons­da­gen döm­des man­nen till fäng­el­se i ett år för grov obe­hö­rig be­fatt­ning med hem­lig upp­gift.

En­ligt åkla­ga­ren på­gick man­nens om­fat­tan­de och sys­te­ma­tis­ka kart­lägg­ning av mi­li­tä­ra an­lägg­ning­ar un­der över fy­ra och ett halvt år, från april 2013 till de­cem­ber 2017.

Kart­lägg­ning­en be­stod i att han do­ku­men­te­rat, fo­to­gra­fe­rat och häm­tat in upp­gif­ter om 36 skydds­ob­jekt. An­lägg­ning­ar­na, som va­rit be­lag­da med foto- och till­trä­des­för­bud, har fun­nits på oli­ka plat­ser i lan­det.

Dess­utom tror åkla­ga­ren att man­nen spri­dit vi­da­re in­for­ma­tion i två fall.

– Vi har in­te hit­tat någ­ra kopp­ling­ar till främ­man­de makt och där­för är in­te brot­tet ru­bri­ce­rat som spi­o­ne­ri, sa kam­mar­å­kla­ga­re Mats Ljung­qvist på riksen­he­ten för sä­ker­hets­mål i sam­band med att åtal väck­tes.

41-åring­en från Gö­te­borg åta­la­des för grov obe­hö­rig be­fatt­ning med hem­lig upp­gift.

– Jag be­dö­mer brot­tet som grovt ef­tersom det rör för­hål­lan­den som är av stor be­ty­del­se för Sve­ri­ges sä­ker­het, sa Mats Ljung­qvist.

– In­for­ma­tio­nen är in­sam­lad i ett nör­digt in­tres­se. Och var­för? Ja, det var nå­got som bör­ja­de och se­dan rann iväg, för­kla­ra­de 41-åring­en själv i ett för­hör med Sä­po. För­hörs­le­da­ren: Vad gör du med den kun­ska­pen?

– Ingen­ting. Jag lag­rar den i hu­vu­det, sva­ra­de man­nen.

Han ut­tryck­te dock att han är ång­er­full:

– Det är jät­te­o­lyck­ligt och jag är led­sen att det snur­ra­de iväg. Men an­led­ning­en till att jag gjor­de det, var att det vart som en kick om man hit­ta­de nå­got man in­te trod­de var möj­ligt att hit­ta. Jag har in­te haft nå­got syf­te att ska­da ri­kets sä­ker­het.

Åkla­ga­re Mats Ljung­qvist har en an­nan åsikt:

– Jag på­står att den åta­la­de, och and­ra in­blan­da­de, har an­vänt kon­spi­ra­ti­va me­to­der och va­rit fullt med­vet­na om att det de gjort va­rit brotts­ligt.

Han be­rät­ta­de att det på Riksen­he­ten för sä­ker­hets­mål finns ”ett an­tal” på­gåen­de för­un­der­sök­ning­ar med lik­nan­de in­ne­håll.

– Det finns en mil­jö av män, fö­re­trä­des­vis i åld­rar mel­lan yng­re till öv­re me­del­ål­dern, som kart­läg­ger mi­li­tä­ra an­lägg­ning­ar och läg­ger ut upp­gif­ter­na i oli­ka fo­rum. Ge­men­samt

för des­sa män är att de har ett starkt mi­li­tärt in­tres­se, vil­ket kan va­ra till­räck­ligt för att de ska gå till ex­tre­mer för att sam­la in­for­ma­tion. Om den in­for­ma­tio­nen skul­le ham­na hos främ­man­de makt, vo­re det till stor ska­da för ri­kets sä­ker­het.

41-åring­en är se­dan ti­di­ga ton­år med­lem i den mi­li­tä­ra or­ga­ni­sa­tio­nen FRO, Fri­vil­li­ga ra­di­o­or­ga­ni­sa­tio­nen, vars syf­te är att med­lem­mar­na ska ut­veck­la och bi­be­hål­la hög kom­pe­tens in­om sam­band­soch in­for­ma­tions­sy­stem.

På ons­da­gen med­de­la­des do­men mot man­nen. Han döms till fäng­el­se i ett år för grov obe­hö­rig be­fatt­ning med hem­li­ga upp­gif­ter om Sve­ri­ges för­svar.

Tings­rät­ten skri­ver i ett press­med­de­lan­de att man kom­mit fram till att ”om upp­gif­ter­na röjts och and­ra län­der fått kän­ne­dom om för­svars­hem­lig­he­ter­na, ha­de det in­ne­bu­rit en känn­bar ska­da för Sve­ri­ges sä­ker­het”.

– Det är av störs­ta vikt att upp­gif­ter om Sve­ri­ges för­svar hålls hem­li­ga. Det är frå­ga om all­var­lig brotts­lig­het i det­ta fall och man­nen döms där­för till fäng­el­se i ett år, sä­ger lag­man­nen Jo­han Kvart som va­rit ord­fö­ran­de i må­let, i press­med­de­lan­det.

I do­men står det att 41-åring­en ”är nå­got mer än en ny­fi­ken mi­li­tärt över­in­tres­se­rad per­son med en fa­sci­na­tion för mi­li­tä­ra torn och mas­ter och for­ti­fi­ka­tions­verk”.

I och med att han bland an­nat är med­lem i en mi­li­tär fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tion me­nar rät­ten att han va­rit med­ve­ten om att det han gjor­de in­te var lag­ligt.

Bild: Jo­han Nils­son. Mon­tage: GP

Man­nen fo­to­gra­fe­ra­de och skrev ner in­for­ma­tion om skydds­klas­sa­de för­svars­an­lägg­ning­ar. En del in­for­ma­tion spreds vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.