Svens­ken ris­ke­rar bli fat­ti­ga­re

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Un­der se­na­re tid har allt­fler upp­märk­sam­mat den av­ta­gan­de pro­duk­ti­vi­te­ten i Sve­ri­ge. Nyc­kel­ta­let BNP per ca­pi­ta är näm­li­gen ett av Eu­ro­pas sva­gas­te. Det är il­la ur minst två per­spek­tiv, dels då det in­ne­bär att vi tap­par i kon­kur­rens­kraft och dels för att svens­ken fak­tiskt blir fat­ti­ga­re.

Sve­ri­ges kraf­ti­ga BNP-till­växt un­der se­na­re år för­kla­ras till stor del av en kraf­tig be­folk­nings­till­växt, hän­för­lig till ett ge­ne­röst flyk­ting­mot­ta­gan­de. Ökad be­folk­ning krä­ver ut­byggd in­fra­struk­tur, om­sorg, vård och skola. Så­da­na in­ve­ste­ring­ar dri­ver upp BNP men allt­så in­te nöd­vän­digt­vis BNP per ca­pi­ta. Nyc­keln till ökat väl­stånd för al­la är allt­så in­te be­folk­nings­till­växt i sig ut­an för­ut­sät­ter upp­rätt­hål­len pro­duk­ti­vi­tet.

Fors­ka­re vid ös­ter­ri­kis­ka Witt­genste­in Cent­re lät si­mu­le­ra oli­ka sce­na­ri­er hur Syd­ko­re­as re­spek­ti­ve Ni­ge­ri­as BNP skul­le ut­veck­las be­ro­en­de av be­folk­nings­till­växt och ut­bild­ningsni­vå. Si­mu­le­ring­ar­na vi­sa­de att Syd­ko­re­as BNP skul­le va­rit en tred­je­del så låg som i dag om ut­bild­ningsni­vån le­gat kvar på sam­ma ni­vå som för 45 år se­dan. Ni­ge­ri­as BNP skul­le sam­ti­digt ha va­rit 29 pro­cent hög­re om de haft Syd­ko­re­as ut­bild­ningsni­vå.

Helt av­gö­ran­de för Sve­ri­ges och svens­kens fort­sat­ta väl­gång och kon­kur­rens­kraft är där­för mas­si­va ut­bild­nings­in­sat­ser, sär­skilt mot den sto­ra grup­pen ny­an­län­da. Miss­lyc­kas det­ta kom­mer vi al­la bli allt fat­ti­ga­re. Si­vert Arons­son Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.