Fi­nan­sie­ring­en hu­vud­frå­gan i sam­ta­len

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S) är be­redd att gå vi­da­re med för­sla­get om att byg­ga hög­has­tig­hetsjärn­väg i Sve­ri­ge trots att den po­li­tis­ka upp­slut­ning­en in­te läng­re är sär­skilt bred. – Mo­de­ra­ter­nas par­ti­led­ning kan in­te ha ve­to i den här frå­gan, sä­ger han.

Un­der tors­da­gen in­leds sam­ta­len om hur en ut­bygg­nad av hög­has­tig­hetsjärn­väg i Sve­ri­ge ska fi­nan­sie­ras. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är in­te kal­la­de och Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na har tac­kat nej till att del­ta.

Ut­bygg­na­den be­räk­nas kos­ta minst 230 mil­jar­der kro­nor och på­gå un­der näs­tan 20 år. Ef­tersom det rör sig om ett så stort åta­gan­de som sträc­ker sig över så många år krä­ver det en sär­skild fi­nan­sie­rings­mo­dell. Sve­rige­för­hand­ling­ens för­slag var lå­ne­fi­nan­sie­ring. Hur re­ge­ring­ens fi­nan­sie­rings­lös­ning ser ut kom­mer fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) att re­do­gö­ra för un­der sam­ta­len.

– Ef­tersom det ska bä­ra un­der hög- och låg­kon­junk­tur och skif­tan­de par­la­men­ta­ris­ka lä­gen, så är det vik­tigt att det finns en så bred sam­syn som möj­ligt när det gäl­ler fi­nan­sie­ring­en, sä­ger To­mas Ene­roth.

Hur il­la är det att M och KD tac­kat nej?

– Jag be­kla­gar det. Jag vet att det in­om Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na finns en upp­slut­ning bakom, in­te minst i Jön­kö­ping och Västsve­ri­ge. Jag har li­te svårt att se var­för par­ti­led­ning­ar­na väl­jer att in­te va­ra med. Men min dörr är öp­pen, jag vill hit­ta en bred upp­slut­ning, jag är be­redd att lyss­na på vad de har att sä­ga, för det här kom­mer att va­ra vik­tigt för Sve­ri­ge.

Går det att gå fram med ett be­slut i en så här stor frå­ga även om de in­te är med?

– Ja, tvek­löst. Sve­ri­ge mås­te kun­na ta de be­slut som är nöd­vän­di­ga för att kla­ra kli­mat­må­len och ut­ma­ning­ar­na in­om trans­port­sek­torn. Mo­de­ra­ter­nas par­ti­led­ning kan in­te ha ve­to i den här frå­gan.

Mo­de­ra­ter­nas tra­fik­po­li­tis­ka ta­les­per­son Ma­ria Stock­haus sä­ger att par­ti­et in­te tyc­ker att det är rim­ligt att byg­ga hög­has­tig­hets­ba­nor­na. Där­för fanns det ing­en an­led­ning att del­ta i sam­ta­len.

– Riks­re­vi­sio­nen har rik­tat kraf­tig kri­tik mot hur be­sluts­pro­ces­sen va­rit och dess­utom har vi kal­ky­ler som vi­sar att det in­te är eko­no­miskt an­svars­fullt att gö­ra den här in­ve­ste­ring­en, sä­ger hon.

I stäl­let för att byg­ga nya stam­ba­nor vill Mo­de­ra­ter­na sat­sa på ny tek­nik som elekt­ri­fi­e­ring av väg­tra­fi­ken, el­flyg samt att med läng­re tåg och bätt­re un­der­håll ut­nytt­ja det be­fint­li­ga järn­vägs­nä­tet mer ef­fek­tivt.

– Det är vik­tigt att var­da­gen för män­ni­skor fun­ge­rar. I dag be­hövs mer ka­pa­ci­tet i när­tid. Ris­ken är att ett så här stort pro­jekt träng­er ut and­ra pro­jekt som har stör­re nyt­ta och på­ver­kar fler män­ni­skor, sä­ger Ma­ria Stock­haus.

Al­li­an­sen sjö­sat­te Sve­rige­för­hand­ling­en som det här för­sla­get byg­ger på. Var­för har ni änd­rat er?

– Det hand­lar om to­ta­len. Många ex­per­ter sä­ger nu att det här in­te är sam­hälls­e­ko­no­miskt lön­samt och att det finns and­ra sätt att kom­ma till rät­ta med de pro­blem vi ser i tåg­tra­fi­ken i dag. Det får in­te gå pre­stige i ett sånt här pro­jekt.

Tra­fik­ver­kets kal­ky­ler sä­ger att hög­has­tig­hetsjärn­vä­gen är en för­lust­af­fär för sam­häl­let. Var­je in­ve­ste­rad kro­na skul­le ge 40 öre till­ba­ka.

Men en­ligt To­mas Ene­roth är det ett förenk­lat sätt att se på sa­ken: järn­vägs­sy­ste­met har sla­git i ka­pa­ci­tets­ta­ket, en ut­bygg­nad är helt en­kelt nöd­vän­dig.

– Den ty­pen av kal­ky­ler sa ock­så att Ci­ty­tun­neln i Mal­mö el­ler Ci­ty­ba­nan el­ler tun­nel­ba­nan i Stock­holm skul­le va­ra olön­sam­ma. Ur mitt per­spek­tiv sä­ger det mer om de sam­hälls­e­ko­no­mis­ka be­räk­ning­ar­na. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att det här är lång­sik­ti­ga in­ve­ste­ring­ar. Och fram­för allt, om vi in­te gör dem – vad blir ef­fek­ten? Hur trångt kom­mer det att bli på E6:an el­ler riks­väg 40? sä­ger han.

Sve­ri­ge mås­te kun­na ta de be­slut som är nöd­vän­di­ga för att kla­ra kli­mat­må­len och ut­ma­ning­ar­na in­om trans­port­sek­torn

To­mas Ene­roth (S) in­fra­struk­tur­mi­nis­ter

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S) är be­redd att gå vi­da­re med Sve­rige­för­hand­ling­ens för­slag, även om M och KD väl­jer att stå vid si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.