Bern­mar vill att en kvin­na tar över

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

För Väns­ter­par­ti­ets kom­mu­nal­råd i Gö­te­borg, Da­ni­el Bern­mar, kom­mer Jo­nas Sjösted­ts av­gång in­te som nå­gon stör­re över­rask­ning.

Och nu vill han se en kvin­na som er­sät­ta­re som le­da­re för par­ti­et.

Ny­he­ten läck­te ut och kort ef­ter be­kräf­ta­de Jo­nas Sjöstedt själv på Fa­ce­book att han skul­le av­gå som par­ti­le­da­re vid kon­gres­sen i vår. Da­ni­el Bern­mar ha­de li­te för­hands­in­for­ma­tion an­gå­en­de av­gång­en och var för­be­redd när GP ring­de:

– Det har spe­ku­le­rats i det­ta un­der en pe­ri­od. Jo­nas har gjort ett oför­trött­ligt ar­be­te. Jag har myc­ket var­ma käns­lor för ho­nom, när han nu väl­jer att gå vi­da­re, kon­sta­te­rar Bern­mar.

En­ligt par­ti­ets topp­namn i Gö­te­borg har Sjöstedt va­rit en ovär­der­lig pe­da­gog i det po­li­tis­ka sam­ta­let i Sve­ri­ge och vi­sat en stor när­va­ro och stort en­ga­ge­mang för van­li­ga med­bor­ga­re.

– Jo­nas har stått trygg i si­na krav på en fun­ge­ran­de väl­färd, det har va­rit ovär­der­ligt för oss.

Hur stor roll har han spe­lat för Väns­ter­par­ti­ets fram­gång­ar un­der de se­nas­te va­len?

– Ord­fö­ran­den har all­tid stor be­ty­del­se, i syn­ner­het i ett allt­mer per­son­fix­e­rat ti­de­varv. Men jag tror än­då att män­ni­skor i förs­ta hand rös­tar ut­i­från sin in­ställ­ning i sak­frå­gor, in­te på en­skil­da per­so­ner, sva­rar Da­ni­el Bern­mar.

Se­nast par­ti­et ha­de en kvinn­lig ord­fö­ran­de var mel­lan 1993-2003, då Gud­run Schy­man in­ne­ha­de äm­be­tet.

– Jag tyc­ker det vo­re dags nu igen. Jag hoppas att val­be­red­ning­en ar­be­tar fram ett starkt kvinn­ligt al­ter­na­tiv.

Har du nå­got spe­ci­fikt namn att fö­re­slå?

– Nej, men jag skul­le tro att man tit­tar i par­ti­sty­rel­sen och i riks­dags­grup­pen. Där är jag över­ty­gad om att man hit­tar rätt kom­pe­tens, av­slu­tar Da­ni­el Bern­mar.

Ar­kiv­bild:Ro­bin Aron

Väns­ter­par­ti­ets topp­namn i Gö­te­borg, Da­ni­el Bern­mar, vill se en kvin­na som par­ti­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.