Häst svalt ihjäl – låg död un­der pre­sen­ning

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Sand­ra Divi­nyi sand­ra.divi­[email protected]

I den ena ha­gen gick den kraf­tigt av­mag­ra­de hings­ten. I en ha­ge in­till låg ett av­li­det sto un­der en pre­sen­ning. Nu åta­las häst­ä­ga­ren för djur­plå­ge­ri.

Den femå­ri­ga hings­ten gick om­kring en­sam i ha­gen i Möln­dal – ut­an bå­de mat och vat­ten. I en in­til­lig­gan­de ha­ge låg nå­got som var över­täckt med en press­ning och ett häst­täc­ke.

– Jag gick fram och lyf­te på skyn­ket och där låg en död häst. Den såg ut som den ha­de dött av svält. Den var ex­tremt ma­ger, sa ett vitt­ne i för­hör.

Hon kon­tak­ta­de läns­sty­rel­sen som åk­te till ha­gar­na och fick upp­gif­ter­na be­kräf­ta­de: Hings­ten var ”mus­kel­fat­tig och myc­ket tunn med väl syn­li­ga rev­ben, rygg­rad och höft­ben”, skrev de i en rap­port.

Den kraf­tigt av­mag­ra­de häs­ten ver­ka­de hung­rig, en­ligt kon­trol­lan­ter­na som gjor­de be­döm­ning­en att häs­tar­na haft bris­tan­de till­syn un­der fle­ra vec­kor.

Hings­ten blev där­ef­ter om­hän­der­ta­gen:

– Han är väl­digt fin nu och mår bra. Han har en kom­pis i sam­ma ha­ge som han trivs med, fram­går i för­hör.

Det he­la sked­de kring års­skif­tet 2018-2019.

Nu åta­las häst­ä­ga­ren för djur­plå­ge­ri och i and­ra hand brott mot djur­skydds­la­gen.

En­ligt åkla­ga­ren har kvin­nan i 25-års­ål­dern ”ge­nom van­vård ut­satt två häs­tar för li­dan­de”.

I stäm­nings­an­sö­kan skri­ver åkla­ga­ren att kvin­nan ”har brustit i till­sy­nen av häs­tar­na och in­te till­sett att häs­tar­na haft till­räck­ligt med ade­kvat fo­der och vat­ten, vil­ket re­sul­te­rat i att dju­ren kraf­tigt av­magrat och att en av häs­tar­na av­li­dit”.

Kvin­nan i 25-års­ål­dern har er­känt brott:

– Jag er­kän­ner att jag brustit i ägar­an­sva­ret, sa hon i för­hör.

Hon påstod att hon in­te kla­ra­de av att skö­ta häs­tar­na un­der sin gra­vi­di­tet. Där­för ha­de det­ta ar­be­te lejts bort till en an­nan kvin­na.

– Häs­tar­na måd­de jät­te­bra den 2 ja­nu­a­ri, sa äga­ren i för­hör om den sista gång­en hon såg dem.

En­ligt hen­ne ”sprang da­gar­na se­dan i väg”. Snart in­såg hon att hon in­te ha­de hört nå­got från skö­ta­ren på fle­ra vec­kor.

Och när hon skul­le ringa skö­ta­ren kun­de hon in­te hit­ta hen­nes te­le­fon­num­mer.

– Jag le­ta­de ef­ter hen­nes pro­fil och på Eni­ro men hit­ta­de inga spår alls. Jag gav upp och in­såg att jag ha­de bli­vit re­jält lu­rad. An­nars ha­de hon in­te läm­nat häs­tar­na ut­an att in­for­me­ra mig. För­hörs­le­da­ren: Kom­mer du vil­ja ha eg­na häs­tar i fram­ti­den?

– Jag tror in­te det. Jag ha­de tap­pat in­tres­set och nu mår jag väl­digt då­ligt av att se en häst. Jag ser det helt och hål­let som mitt an­svar att det här hän­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.